Την 23η και την 24η Μαΐου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη Διεθνής συνάντηση των Εταίρων του Erasmus+ έργου METVET, στην Καρλσρούη, Γερμανίας. Στους εταίρους γνωστοποιήθηκαν και  παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα σχετικά με τον κατάλογο των κοινών δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί για τους τεχνικούς στον κλάδο των αλουμινοκατασκευαστών. Ο στόχος του έργου είναι η μελλοντική ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας, ενός προγράμματος σπουδών στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 5) και του αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης που θα περιλαμβάνει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης των επαγγελματιών καθώς και την ανάπτυξη ενός προτύπου, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προσόντων τους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC17024 και ECVET.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης αυτής διενεργήθηκε και το πρώτο θεματικό Εργαστήριο του έργου, όπου παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σχετικοί εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές. Η διαλογική συζήτηση των παρευρισκομένων ανέδειξε τις διαφορές στην νομοθεσία και στις εθνικές μεθοδολογίες στα κράτη των εταίρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας, του προγράμματος σπουδών  καθώς και της αντιστοίχισης τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Την 23η και την 24η Μαΐου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη Διεθνής συνάντηση των Εταίρων του Erasmus+ έργου METVET, στην Καρλσρούη, Γερμανίας. Στους εταίρους γνωστοποιήθηκαν και  παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα σχετικά με τον κατάλογο των κοινών δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί για τους τεχνικούς στον κλάδο των αλουμινοκατασκευαστών. Ο στόχος του έργου είναι η μελλοντική ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας, ενός προγράμματος σπουδών στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 5) και του αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης που θα περιλαμβάνει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης των επαγγελματιών καθώς και την ανάπτυξη ενός προτύπου, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προσόντων τους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC17024 και ECVET.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης αυτής διενεργήθηκε και το πρώτο θεματικό Εργαστήριο του έργου, όπου παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σχετικοί εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές. Η διαλογική συζήτηση των παρευρισκομένων ανέδειξε τις διαφορές στην νομοθεσία και στις εθνικές μεθοδολογίες στα κράτη των εταίρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας, του προγράμματος σπουδών  καθώς και της αντιστοίχισης τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).