Τα θέματα κυβερνοασφάλειας, η προστασία και ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές του σύγχρονου κυβερνοχώρου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας εξέδωσε πρόσφατα το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη προστασία και την ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας απευθύνεται σε οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικής των Υπουργείων, λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Απευθύνεται επίσης στους υπεύθυνους ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων, στους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων καθώς και λοιπά στελέχη επιφορτισμένα ιδίως με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων Οργανισμών του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας στηρίζεται σε ευρέως γνωστά και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και οδηγίες (π.χ. ISO/IEC27001:2013, NIST) και σκοπός του είναι να βελτιώσει την ικανότητα των Οργανισμών να ανθίστανται επαρκώς απέναντι στις σύγχρονες απειλές, να ανταποκρίνονται σε περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων με τις κατά το δυνατόν ελάχιστες επιπτώσεις και να προστατεύουν τα κρίσιμα συστήματα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και τα επιχειρησιακά και προσωπικά δεδομένα που τηρούν και επεξεργάζονται.

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει υπηρεσίες επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων (π.χ. ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC22301:2019), τεχνικών ελέγχων (π.χ. IT Audits, Vulnerability Assessment / Penetration Test) και εκπαιδεύσεων που καλύπτουν την ασφάλεια πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες Πληροφορικής της TÜV AUSTRIA Hellas μπορείτε να βρείτε εδώ.