Η νέα έκδοση δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Η νέα έκδοση του προτύπου είναι πιο σαφής σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης από τον επιθεωρητή. Οι απαιτήσεις έχουν πιο καθοδηγητικό χαρακτήρα και η νέα δομή διευκολύνει τη χρήση του προτύπου. Το IFS έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση και λιγότερο στην τεκμηρίωση. Η λίστα ελέγχου αξιολόγησης ευθυγραμμίστηκε με τα GFSI Benchmarking Requirements 2020.1, FSMA και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Όλα τα σχετικά έγγραφα του σχήματος είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/4128-ifs-food-standard-en

IFS Food Version 7 – Οι κυριότερες αλλαγές  

 • Αυξημένη εστίαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερο στην τεκμηρίωση
 • Νέα διατύπωση: η επιθεώρηση γίνεται αξιολόγηση, που επικεντρώνει στην προϊοντική και διεργασιακή προσέγγιση του IFS σύμφωνα με το ISO / IEC 17065.
 • 15% λιγότερες απαιτήσεις
 • Βελτιωμένη δομή του πρωτοκόλλου πιστοποίησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών του IFS
 • Βελτιωμένο σύστημα βαθμολόγησης (κατεβάστε το φυλλάδιο «IFS Food Standard Version 7 Scoring System Driving continuous improvement» ( https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/IFS_Scoring_Brochure_FoodV7_EN.pdf)
 • Σαφώς δομημένη έκθεση αξιολόγησης με τυποποιημένες ενότητες
 • Κάθε τρίτη αξιολόγηση IFS θα γίνεται απροειδοποίητα (κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/IFS_Fact_Sheet_Unannounced_Assessments_and_Audits_EN.pdf)
 • Η Νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων (Food Safety Culture) έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις (κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/Fact_Sheet_Food_Safety_Culture_EN.pdf)
 • Οι νέοι ορισμοί σχετικά με την υπεργολαβία διευκρινίζουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης.
 • Το έγκυρο GLN (Global Number Number) καθίσταται υποχρεωτικό για προμηθευτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (δείτε λεπτομέρειες εδώ https://www.gs1-germany.de/en/gs1-gln-for-ifs-certificates/ )
 • Επιπλέον εργαλεία είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν τους Υπεύθυνους Ποιότητας των πιστοποιημένων εταιριών όπως πχ. προγράμματα e-learning, επικαιροποιημένο λογισμικό IFS auditXpressXTM και εφαρμογή IFS Audit Manager για εσωτερικές επιθεωρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Οι αξιολογήσεις βάσει της έκδοσης 7 του IFS Food μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2021. Η εφαρμογή θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2021. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα.

 • Αξιολόγηση εταιρειών πολλαπλών εγκαταστάσεων με κεντρική διαχείριση όπου η αξιολόγηση των κεντρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται πριν από την 1η Μαρτίου 2021. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η αξιολόγηση της κεντρικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίου 2021 σύμφωνα με την έκδοση 7 του IFS Food. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να παρέχει σχετική αιτιολόγηση στο IFS.
 • Αξιολόγηση παρακολούθησης (Follow-up) όταν η συνδεδεμένη «κύρια» αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2021 (και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το V1)
 • Αξιολόγηση επέκτασης όταν η σχετική «κύρια» αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2021 (και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το V1)

Η αποδοχή των παραπάνω εξαιρέσεων, θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2022.

Εάν το παράθυρο αξιολόγησης για τις αιφνιδιαστικές αξιολογήσεις IFS ξεκινά την 1η Μαΐου 2021, τότε η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την έκδοση 7 του IFS Food. Από τον Ιανουάριο του 2021, τουλάχιστον κάθε τρίτη αξιολόγηση πιστοποίησης IFS θα διενεργείται αιφνιδιαστικά. Η τήρηση του κανόνα αυτού είναι ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης.