Η νέα έκδοση δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Η νέα έκδοση του προτύπου είναι πιο σαφής σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης από τον επιθεωρητή. Οι απαιτήσεις έχουν πιο καθοδηγητικό χαρακτήρα και η νέα δομή διευκολύνει τη χρήση του προτύπου. Το IFS έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση και λιγότερο στην τεκμηρίωση. Η λίστα ελέγχου αξιολόγησης ευθυγραμμίστηκε με τα GFSI Benchmarking Requirements 2020.1, FSMA και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Όλα τα σχετικά έγγραφα του σχήματος είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/4128-ifs-food-standard-en

IFS Food Version 7 – Οι κυριότερες αλλαγές  

 • Αυξημένη εστίαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερο στην τεκμηρίωση
 • Νέα διατύπωση: η επιθεώρηση γίνεται αξιολόγηση, που επικεντρώνει στην προϊοντική και διεργασιακή προσέγγιση του IFS σύμφωνα με το ISO / IEC 17065.
 • 15% λιγότερες απαιτήσεις
 • Βελτιωμένη δομή του πρωτοκόλλου πιστοποίησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών του IFS
 • Βελτιωμένο σύστημα βαθμολόγησης (κατεβάστε το φυλλάδιο «IFS Food Standard Version 7 Scoring System Driving continuous improvement» ( https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/IFS_Scoring_Brochure_FoodV7_EN.pdf)
 • Σαφώς δομημένη έκθεση αξιολόγησης με τυποποιημένες ενότητες
 • Κάθε τρίτη αξιολόγηση IFS θα γίνεται απροειδοποίητα (κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/IFS_Fact_Sheet_Unannounced_Assessments_and_Audits_EN.pdf)
 • Η Νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων (Food Safety Culture) έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις (κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/Fact_Sheet_Food_Safety_Culture_EN.pdf)
 • Οι νέοι ορισμοί σχετικά με την υπεργολαβία διευκρινίζουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης.
 • Το έγκυρο GLN (Global Number Number) καθίσταται υποχρεωτικό για προμηθευτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (δείτε λεπτομέρειες εδώ https://www.gs1-germany.de/en/gs1-gln-for-ifs-certificates/ )
 • Επιπλέον εργαλεία είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν τους Υπεύθυνους Ποιότητας των πιστοποιημένων εταιριών όπως πχ. προγράμματα e-learning, επικαιροποιημένο λογισμικό IFS auditXpressXTM και εφαρμογή IFS Audit Manager για εσωτερικές επιθεωρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Οι αξιολογήσεις βάσει της έκδοσης 7 του IFS Food μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2021. Η εφαρμογή θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2021. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα.

 • Αξιολόγηση εταιρειών πολλαπλών εγκαταστάσεων με κεντρική διαχείριση όπου η αξιολόγηση των κεντρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται πριν από την 1η Μαρτίου 2021. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η αξιολόγηση της κεντρικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίου 2021 σύμφωνα με την έκδοση 7 του IFS Food. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να παρέχει σχετική αιτιολόγηση στο IFS.
 • Αξιολόγηση παρακολούθησης (Follow-up) όταν η συνδεδεμένη «κύρια» αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2021 (και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το V1)
 • Αξιολόγηση επέκτασης όταν η σχετική «κύρια» αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2021 (και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το V1)

Η αποδοχή των παραπάνω εξαιρέσεων, θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2022.

Εάν το παράθυρο αξιολόγησης για τις αιφνιδιαστικές αξιολογήσεις IFS ξεκινά την 1η Μαΐου 2021, τότε η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την έκδοση 7 του IFS Food. Από τον Ιανουάριο του 2021, τουλάχιστον κάθε τρίτη αξιολόγηση πιστοποίησης IFS θα διενεργείται αιφνιδιαστικά. Η τήρηση του κανόνα αυτού είναι ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer