Νέος κανόνας “IFS OUTSOURCING RULE” εκδόθηκε από το IFS που αφορά στη διαχείριση της ανάθεσης μέρους ή του συνόλου των διεργασιών παραγωγής μιας επιχείρησης τροφίμων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται από 02-11-2016. Αναθεωρημένη doctrine θα δημοσιευτεί από το IFS έως τέλος της εβδομάδας. Η μεταβατική περίοδος για τη νέα αυτή διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με την οδηγία εάν η εγκατάσταση που επιθεωρείται με IFS αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος ή το σύνολο των διεργασιών της, συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας σε κάποια άλλη εγκατάσταση, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

Απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη εγκατάσταση:

Scope of certification: Στο πεδίο εφαρμογής θα αναφέρονται τα προϊόντα και τεχνολογικά scopes που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση που επιθεωρείται με IFS.

Certificate and report: Στο πιστοποιητικό και στην έκθεση προστίθεται η ακόλουθη φράση κάτω από τη περιγραφή των προϊόντων και διαδικασιών: ‘Εκτός από τη δική της παραγωγή, η εταιρεία έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες διαδικασίες ή / και προϊόντα’ (Beside own production, company has outsourced processes and/or products).

Company profile: Στην έκθεση στο Company profile πρέπει να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των διεργασιών και/ή των προϊόντων που η παραγωγή τους έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες και η σχετική κατάσταση πιστοποίησης της εγκατάστασης στην οποία έχει γίνει η ανάθεση διεργασιών και/ή των προϊόντων.

Auditor competences: Ο επιθεωρητής πρέπει να καλύπτει τα scopes των προϊόντων και διεργασιών για την εγκατάσταση που επιθεωρείται με IFS.

Audit time calculation: H διάρκεια της επιθεώρησης θα σχετίζεται με τα προϊόντα και διεργασίες της εγκατάστασης που επιθεωρείται με IFS.

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση στην οποία ανατίθενται διεργασίες (τμήμα διεργασιών ή πλήρης διεργασία (πχ παραγωγή προϊόντος για λογαριασμό της εταιρίας που επιθεωρείται με IFS):

• Απαιτείται να είναι πιστοποιημένη με IFS εκτός αν οι πελάτες έχουν αποδεχθεί άλλες συνθήκες (απαιτείται γραπτή επιβεβαίωση από τους πελάτες).

Σημειώσεις:

1) εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων αποθήκευσης ή / και μεταφοράς δεν θεωρούνται outsourced processes και θα επιθεωρούνται σύμφωνα με τα κεφάλαια του IFS Food
(4.14 και 4.15), ιδίως μέσω της αξιολόγησης των απαιτήσεων 4.14.6 και 4.15.7.

2) Αν η εταιρία έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαδικασία κατάψυξης ή απόψυξης, γίνεται αποδεκτό και IFS Logistics πιστοποιητικό για τους εξωτερικούς συνεργάτες.

3) Ο κανόνας για τις εξωτερικές αναθέσεις ισχύει και για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και για τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας .

4) Εάν οι απαιτήσεις για την εξωτερική ανάθεση διαδικασιών ή / και προϊόντα που δεν τηρείται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση για την εταιρία που επιθεωρείται για το IFS Food.

Τη σχετική οδηγία μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά στο website του IFS.