Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας της TÜV AUSTRIA Hellas για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή σας γύρω από τις νομοθετικές εξελίξεις σε ζητήματα επιθεωρήσεων / πιστοποιήσεων που αφορούν τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, ακολουθεί ενημέρωση για την πρόσφατη εξειδίκευση προστίμων προς τους επαγγελματίες / εταιρείες που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα.

Συγκεκριμένα:

Α) Στο Διαδικτυακό Τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.ggb.gr) υπάρχει αναρτημένος Οδηγός Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα «ΚΥΑ υπ. αρ. Οικ 15085/593/25.08.2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003»

Στην παράγραφο 6.2 ο Οδηγός προβλέπει, σχετικά με την μη διενέργεια ελέγχου ή / και την απουσία σχετικού πιστοποιητικού για ανυψωτικό μηχάνημα – μηχάνημα έργου, διοικητικές ή / και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) ή / και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – ΣΕΠΕ) ή / και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων). Τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 200 ευρώ έως και 12.000 ευρώ, ανά κατηγορία παράβασης ή / και αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργων.

Β) Πρόσθετα από 15/09/2013 τέθηκε σε ισχύ το ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, στην τελευταία παράγραφο III του άρθρου 2, προβλέπει επιβολή προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – ΣΕΠΕ, 2.500€ ανά ανυψωτικό μηχάνημα για τη μη επίδειξη Πιστοποιητικού Ελέγχου.

Βέβαια η προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση, η οποία απορρέει από τον έλεγχο / πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου από ένα αξιόπιστο Φορέα Ελέγχου όπως η TÜV AUSTRIA Hellas, υπερβαίνει κατά πολύ την στενή αντίληψη για την αποφυγή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Τα συνεπαγόμενα οφέλη για την επιχείρηση σας είναι:

 • Δραστική μείωση την πιθανότητας πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.
 • Δραστική μείωση των εξόδων εξαιτίας αποζημιώσεων και χαμένων εργατοωρών από πιθανά ατυχήματα.
 • Αποφυγή εξόδων αποκατάστασης πληγέντος εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών από πιθανά ατυχήματα.
 • Βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας προσωπικού, εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Διατήρηση της εύρυθμης παραγωγικής ροής της επιχείρησης.
 • Αποφυγή δυσφήμησης της επιχείρησης από τη δημοσιοποίηση πιθανών ατυχημάτων.
 • Διατήρηση υψηλού ηθικού στο προσωπικό της επιχείρησης και του αισθήματος ότι ο εργοδότης έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα επιχειρηματικά οφέλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και την ηθική διάσταση του ζητήματος των εργατικών ατυχημάτων και τις συνεπαγόμενες κοινωνικές επιπτώσεις.

Στα ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου που υπόκεινται σε υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 1186/Β/2003, περιλαμβάνονται:

 • λιμενικοί γερανοί
 • οικοδομικοί γερανοί
 • επίτοιχοι γερανοί
 • γερανοί επί ιστού
 • γερανογέφυρες
 • ηλεκτροκίνητα βαρούλκα
 • περονοφόρα ανυψωτικά
 • αυτοκινούμενοι γερανοί
 • παπαγαλάκια
 • καλαθοφόρα ανυψωτικά
 • αντλίες σκυροδέματος
 • γερανοί – εκσκαφείς
 • μηχανήματα αεροδρομίου
 • ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας
 • αναβατόρια φορτίων
 • αναβατόρια οχημάτων
 • ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί
 • αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων

Η επαναληψιμότητα του ελέγχου καθορίζεται, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 1186/Β/2003, από την κατάταξη εκάστου ανυψωτικού μηχανήματος – μηχανήματος έργου σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας των υποχρεωτικών ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

Η Διεύθυνση Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων της TÜV AUSTRIA Hellas ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία, σε κατάρτιση και εμπειρία προσωπικού, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. Έχει επιθεωρήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 14.000 ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή ζήτηση προσφοράς μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Οργανισμού μας (τηλ.: 210 5225888 ή/και στο τηλεφωνικό κέντρο: 2105220920, email: lifts@tuvaustriahellas.gr). Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να συνδράμει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας.

Βρείτε επίσης συνημμένα τη σχετική αίτηση ζήτησης προσφοράς για έλεγχο / πιστοποίηση ανυψωτικού μηχανήματος – μηχανήματος έργου.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Διεύθυνση Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων

TÜV AUSTRIA Hellas

Συνημμένα αρχεία:

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο pdf:  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.pdf

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer