Η TÜV AUSTRIA HELLAS, συνεπής στην ενημέρωση των πελατών και συνεργατών της για όλα τα θέματα που αφορούν στον τομέα της πιστοποίησης, σας ενημερώνει ότι μετά από 3 χρόνια, το ιδιωτικό πρωτόκολλο IFS Food αναθεωρήθηκε.

Το IFS Food αποτελεί ένα από τα κορυφαία σχήματα πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων στην Ευρώπη και είναι αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος της νέας έκδοσης του IFS Food είναι η επίτευξη μιας διαδικασίας ευκολότερης, περισσότερο αποτελεσματικής και πιο πρακτικής για τους επιθεωρητές και τις εταιρείες.

Η νέα έκδοση του ιδιωτικού πρωτοκόλλου IFS Food εκδόθηκε από τους ιδιοκτήτες του σχήματος (IFS – International Featured Standard) στις 18.04.2023.

Επιθεωρήσεις με βάση τη νέα έκδοση 8 του IFS Food θα δύναται να πραγματοποιηθούν από την 1η Οκτωβρίου 2023 και καθίστανται υποχρεωτικές για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ισχύς της έκδοσης 7 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η έκδοση 7 του IFS Food δύναται να εφαρμοστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Η γενική αποδοχή αυτών των εξαιρέσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις που εισάγονται με την έκδοση 8 του IFS Food είναι:
1. Η βαθμολόγηση B (B-Score) ταξινομείται πάλι ως απόκλιση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής τους μέσω των διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών που θα ορίζουν.
2. Εισάγεται ο όρος “IFS Star status” για να καταδειχθεί ότι η τελευταία επιθεώρηση που διενεργήθηκε στην εταιρεία ήταν απροειδοποίητη. Η σήμανση IFS Star (ένα λογότυπο σε σχήμα αστεριού) θα είναι ορατή στη βάση δεδομένων IFS και θα τοποθετείται επί του Πιστοποιητικό IFS. Μέσω του IFS Star καθίσταται ευκολότερη η προβολή της εξαιρετικής εταιρικής δέσμευσης της πιστοποιημένης εταιρείας στους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
3. Στο Πιστοποιητικό IFS είναι δυνατή η προσθήκη ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) & ΓΕ (Γεωγραφική Ένδειξη), με δήλωση αποποίησης ευθύνης.
4. Οι εταιρείες πρέπει να καθορίζουν στόχους για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων (Food Safety Culture).
5. Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου επιθεώρησης (checklist) είναι πιο συνεπής και σαφής, ώστε να διευκρινίζεται καλυτέρα ο σκοπός των απαιτήσεων. Επίσης, η λέξη “αξιολόγηση” (assessment) αλλάζει ξανά σε “επιθεώρηση” (audit) με βάσει τις απαιτήσεις του ISO 22003-2.
6. Ο χρόνος υποβολής των εκθέσεων (reports), ο αριθμός των επεξηγηματικών κανόνων (doctrines) και οι άλλες διοικητικές απαιτήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ εξακολουθούν να συνάδουν με τις απαιτήσεις του GFSI και της διαπίστευσης.
7. Το αναδομημένο ερωτηματολόγιο επιθεώρησης (checklist) ακολουθεί τη διαδικασία επιθεώρησης με μεγαλύτερη συνέπεια. Παραδείγματος χάριν, η άμυνα των τροφίμων (food defense) αποτελεί πλέον μέρος του κεφαλαίου 4.
8. To σχήμα είναι εναρμονισμένο με τον Codex Alimentarius, το ISO 22003-2 και τις απαιτήσεις του GFSI.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS θα σας κρατά ενήμερους για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας έκδοσης καθώς και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του IFS Food.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer