Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), ο οποίος αποτελεί την εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ο Νόμος καλύπτει όλους τους τομείς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή τον οικιακό τομέα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές (εκτός αερομεταφορών και ακτοπλοΐας), τον τριτογενή τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις και τη γεωργία, καθώς επίσης και τον ενεργειακό εφοδιασμό και προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ) υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο µε ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
  • Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 50001), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές, υπό τον όρο ότι το εν λόγω Σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή/ και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη όπως, των διανομέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και των διανομέων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (π.χ. μέσω ετήσιων εξοικονομήσεων ενέργειας 1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας).
  • Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων και διακρίνονται σε 3 κατηγορίες ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και 2.000 τ.μ., εμπορικά καταστήματα έως και 2.000 τ.μ και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι 22 kW ή θερμική τα 50 kW.

β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των 2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των 2.000 τ.μ., υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1.000 kW.

γ) Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1.000 kW.

  • Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247 περί ενεργειακών ελέγχων. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, στο οποίο θα ενταχθούν οι Ελεγκτές που θα διεξάγουν τους ενεργειακούς ελέγχους. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε 3 τάξεις (Α, Β, Γ) με βάση την ικανότητά τους να επιθεωρούν κτίρια και εγκαταστάσεις των παραπάνω κατηγοριών. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη μορφή πληροφοριακού συστήματος.
  • Υποχρέωση ανακαίνισης ετησίως του 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
  • Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου.

Όλα τα παραπάνω θα εξειδικευτούν με εφαρμοστικές ΚΥΑ που θα εκδοθούν προσεχώς.
(εισήγηση: Νικόλαος Σηφάκης)