Επαλήθευση απολογισμών βιωσιμότητας / δεικτών ESG

Σύντομη Περιγραφή

Η αναφορά και η επικύρωση της βιωσιμότητας αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της δέσμευσης μιας οργάνωσης για περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική (ESG) ευθύνη. Περιλαμβάνουν τη διαφανή επικοινωνία της απόδοσης και πρακτικών μιας οργάνωσης, συχνά με καθοδήγηση από διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια όπως τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI), το AA1000, νομικές απαιτήσεις όπως τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς για την Βιωσιμότητα (ESRS) και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Η επικύρωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών των αναφορών.

Αναλυτική Περιγραφή

Πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI): Το Πρότυπο GRI αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις αναφορές βιωσιμότητας. Παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο για την αναφορά των επιπτώσεων της ESG απόδοσης των οργανώσεων, προωθώντας τη διαφάνεια και την ευθύνη. Η σύνταξη αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα GRI επιτρέπει στις οργανώσεις να μεταδίδουν τις προσπάθειές τους για τη βιωσιμότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς, να συμμορφώνονται με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να προωθούν υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

AA1000 (AccountAbility)

Το AA1000 είναι ένα πλήρες πλαίσιο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών. Παρέχει στις οργανώσεις μία συστηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση, την επικύρωση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αναφορών βιωσιμότητάς τους. Το AA1000 υπογραμμίζει τη συμπερίληψη, την ουσιαστικότητα και την ανταπόκριση στα ενδιαφερόμενα μέρη, επιτρέποντας στις οργανώσεις να δημιουργούν εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς για την Βιωσιμότητα (ESRS) Το ESRS, μέρος της Οδηγίας για την Εταιρική Αναφορά για τη Βιωσιμότητα (CSRD), καθορίζει την υποχρέωση δημοσιοποίησης αναφοράς για ορισμένες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Θεσπίζει τυποποιημένες πρακτικές αναφοράς βιωσιμότητας σε όλη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια και τη συγκρισιμότητα.

Πλαίσιο ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) Το πλαίσιο ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση των πρακτικών βιωσιμότητας στην ελληνική χρηματοοικονομική αγορά. Ενθαρρύνει τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες να δημοσιοποιούν την απόδοσή τους σε θέματα ESG, προωθώντας τη διαφάνεια και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Η δημοσιοποίηση αναφοράς ESG σύμφωνα με το πλαίσιο ATHEX ενισχύει την αξιοπιστία των προσπαθειών για τη βιωσιμότητα των ελληνικών εταιρειών και τις συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα εθνικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τις ελληνικές οργανώσεις να δημοσιοποιούν αναφορές βιωσιμότητας. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που είναι ειδικές για τον ελληνικό χώρο, επιτρέποντας στις οργανώσεις να επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους σε θέματα ESG εντός του ελληνικού επιχειρηματικού πλαισίου.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Αυτά τα πλαίσια και οι διαδικασίες επικύρωσης εφαρμόζονται σε μια ευρεία γκάμα οργανώσεων και βιομηχανιών παγκοσμίως. Είναι κατάλληλα για:

  • Εταιρίες που δεσμεύονται για διαφανείς και αξιόπιστες αναφορές βιωσιμότητας.
  • Οργανώσεις που αναζητούν τη συμμόρφωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, νομικές απαιτήσεις ή αιτήματα ενδιαφερομένων για διαφάνεια σε θέματα ESG.
  • Φορείς που στοχεύουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης με επενδυτές, πελάτες, εργαζομένους και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω της επαλήθευσης από τρίτους.

Ποια είναι τα οφέλη από την επαλήθευση;

Με την εφαρμογή αυτών των πλαισίων και την επαλήθευση από τρίτο μέρος, οι οργανώσεις μπορούν να απολαύσουν διάφορα οφέλη:

Ενισχυμένη Αξιοπιστία: Η επαλήθευση από εξωτερικό φορέα ενισχύει την αξιοπιστία των δεικτών ESG και των αναφορών βιωσιμότητας.

Εμπιστοσύνη των Ενδιαφερομένων Μερών: Οι επαληθευμένες αναφορές δημιουργούν εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, επιδεικνύοντας δέσμευση στη διαφάνεια.

Συμμόρφωση: Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Οι οργανισμοί κερδίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στις υπεύθυνες πρακτικές ESG και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.

Βιώσιμες Επιχειρηματικές Πρακτικές: Η εφαρμογή ενθαρρύνει την υιοθέτηση πιο βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την επαλήθευση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη Τηλέφωνο: 210 5220920, εσωτ. 2064

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer