Η σειρά προτύπων AA1000 του οργανισμού AccountAbility έχουν ως βασικό σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισμούς για τη βελτίωση της κοινωνικής τους υπευθυνότητας και της αειφορίας. Περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στην οργανωτική στρατηγική, καθώς και στην παροχή επιχειρησιακής καθοδήγησης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, πάντα πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας απολογισμών αειφορίας, έχει αποκτήσει τη σχετική αναγνώριση από τον Οργανισμό Accountability (αριθμός αδείας 000-211) και έχει ήδη υλοποιήσει την πρώτη διασφάλιση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.