Στις 30 Ιουλίου 2014 εκδόθηκε ο Νόμος Υπ’ Αριθ. 4276 που αφορά στην απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών και για πρώτη φορά τίθεται και νομοθετικά η μεταφορά αρμοδιοτήτων κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), από τον ΕΟΤ στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο θα εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης για τα καταλύματα.

Με βάση αυτό θεσπίσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει υπουργικών αποφάσεων, ως εξής:

 • Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ (Y.A. αρ. 21185, ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014)
 • Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων (Υ.Α. 216, ΦΕΚ 10/Β/9.1.2015).
 • Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα (Υ.Α. 219, ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)

Οι βασικοί άξονες του νομοθετικού πλαισίου συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Ορίστηκε το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) ως ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ ,
 • Διαπιστευμένοι φορείς από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) θα διενεργούν τις επιθεωρήσεις συμμόρφωσης και θα υποβάλλουν την τεχνική εισηγητική έκθεση στο ΞΕΕ προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό κατάταξης,
 • Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων φορέων,
 • Στις διαδικασίες και στα χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάταξη των καταλυμάτων,
 • Στα κριτήρια κατάταξης και το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους

Επικεντρώνοντας στις απαιτήσεις για τους διαπιστευμένους φορείς, επιγραμματικά ισχύουν τα παρακάτω:

 • Η διαπίστευση των φορέων ελέγχου βασίζεται στο πρότυπο ISO 17065:2012 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών,
 • Συστατικά στοιχεία της διαπίστευσης των φορέων αποτελούν η τεχνική επάρκεια του φορέα και των αξιολογητών, καθώς και η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους,
 • Το ειδικό πλαίσιο των απαιτήσεων εφαρμογής των διαδικασιών της αξιολόγησης των κριτηρίων, έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΞΕΕ και του ΕΣΥΔ.

Τέλος επισκοπώντας τα δεδομένα που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης, διακρίνονται τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

 • Τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης και το είδος του καταλύματος που αξιολογείται, σε Υποχρεωτικά και Βαθμολογούμενα (δείτε εδώ την προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS όσον αφορά στα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων),
 • Καθορίζονται κριτήρια που αφορούν στις υποδομές των καταλυμάτων καθώς και λειτουργικά ζητήματα. Συγκεκριμένα τα αντίστοιχα κεφάλαια έτσι όπως αναπτύσσονται στις αποφάσεις έχουν ως εξής:

Ξενοδοχεία

 • Κτίριο
 • Υποδοχή / Κοινόχρηστοι χώροι
 • Δωμάτια/Διαμερίσματα
 • Εξοπλισμός Κουζίνας (όπου διατίθεται)
 • Εστίαση
 • Διασκέδαση/άθληση/ψυχαγωγία
 • Λοιπές υπηρεσίες
 • Ειδικές πιστοποιήσεις
 • Προσωπικό
 • Καθαριότητα/υγιεινή
 • Διάφορα (πχ. ιστοσελίδα, περιβαλλοντική πολιτική κ.ο.κ). ΕΕΔΔ
 • Κτίριο/Δωμάτια
 • Εξοπλισμός δωματίου
 • Υπηρεσίες διαμονής (Υποδοχή, room service, πρωινό κ.ο.κ.)
 • Εξοπλισμός μπάνιου
 • Εξοπλισμός κουζίνας
 • Οικιακός εξοπλισμός
 • Αναψυχή
 • Διάφορα (πληροφόρηση, περιβαλλοντική πολιτική κ.ο.κ.)

Είναι φανερό λοιπόν ότι, η δομή των κριτηρίων στοχεύει στη διαμόρφωση της κατάλληλης λειτουργικής και τεχνικής υποδομής των καταλυμάτων για την παροχή της ποιοτικής παροχής του τουριστικού προϊόντος, σε απόλυτη αντιστοιχία με το επίπεδο της κατάταξης.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS χρησιμοποιώντας την εμπειρία, τις αρχές και τις αξίες της ως φορέας ελέγχου και πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της Ελληνικής οικονομίας.

Μαρία Αγαπητού (maria.agapitou@tuvaustriahellas.gr)

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων TÜV AUSTRIA HELLAS

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer