Από τον οργανισμό FSSC με δελτίο τύπου από 21-7-2017 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της νέας έκδοσης του σχήματος FSSC 22000 Version 4.1 – July 2017.

Λίγους μήνες μετά την έκδοση 4 του Σχήματος FSSC 22000 που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2016, έρχεται νέα αναθεώρησή του, λόγω εξελίξεων όπως:

Τη δημοσίευση των εγγράφων GFSI Benchmarking Requirements Document, έκδοση 7.0 τον Μάρτιο του 2017 και της έκδοσης 7.1 τον Μάιο, αλλά και την αναμενόμενη έκδοση 7.2 τον Σεπτέμβριο.
Την αξιολόγηση του FSSC 22000 έκδοση 4.1 σύμφωνα με τη διαδικασία της EA-1/22 της European Accreditation (EA), από το Ολλανδικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (RvA).
Την ανάγκη για αποσαφήνιση και διόρθωση του κειμένου του FSSC 22000, έκδοση 4.0 λόγω της ανατροφοδότησης (feddback) που έλαβε από τους φορείς βιομηχανίας, πιστοποίησης και διαπίστευσης.
Οι κυριότερες αλλαγές μεταξύ της έκδοσης 4.0 και 4.1 αφορούν στην προσθήκη νέων ορισμών, σε πολλές τεχνικές βελτιώσεις του κειμένου, στη δομή της έκθεσης επιθεώρησης, στα προσόντα των επιθεωρητών, διευκρινίσεις στη κατάταξη των ευρημάτων της επιθεώρησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών αλλά και σε διευκρινίσεις στο πεδίο εφαρμογής.

(Σημείωση: Από τον οργανισμό FSSC με τη δημοσίευση της έκδοσης 4.0 είχε ανακοινωθεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Σχήματος σε εταιρίες με δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης /Transport & Storage/, τροφοδοσίας τροφίμων /Food Service/Catering/, χονδρικής /λιανικής πώλησης /Retail / Wholesale Industries).

Διευκρινίσεις δίνονται και για τη διεξαγωγή των ‘αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων’ -Unannounced audits . Συγκεκριμένα μία από τις επιτηρήσεις του συστήματος στη διάρκεια της 3 ετους διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτικά απροειδοποίητη και όχι προγραμματισμένη επιθεώρηση και πρέπει να διεξαχθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία (επανα) πιστοποίησης ή εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα της προηγούμενης προγραμματισμένης επιθεώρησης επιτήρησης.

Κάποιες αλλαγές αφορούν και στις απαιτήσεις για την Άμυνα για τα Τρόφιμα (Food Defense) και Απάτη σε Τρόφιμα (Food Fraud). Η επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση κινδύνων για τον εντοπισμό των πιθανών απειλών που σχετίζονται με την άμυνα των τροφίμων (Food Defense Τhreats) και των τρωτών σημείων που σχετίζονται με την απάτη στα τρόφιμα (Food Fraud Vulnerabilities) και να θεσπίζει κατάλληλα μέτρα μετριασμού ή εξάλειψης αυτών, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία . Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο προστασίας των τροφίμων και να υποστηρίζεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του οργανισμού για όλα τα προϊόντα του.

Έως 31 Δεκεμβρίου 2017 επιτρέπεται η διεξαγωγή επιθεωρήσεων σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση 3 του Σχήματος FSSC 22000.

Μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018, όλες οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με την έκδοση 4.1 του Σχήματος. Σε περίπτωση επαναπιστοποίησης, μετά από επιτυχή επιθεώρηση, εκδίδεται πιστοποιητικό FSSC 22000 έκδοση 4.1 με περίοδο ισχύος τριών ετών. Σε περίπτωση επιτήρησης, μετά από επιτυχή επιθεώρηση αναβάθμισης εκδίδεται πιστοποιητικό FSSC 22000 έκδοση 4.1 για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού.

Την επισκόπηση των αλλαγών, τις απαιτήσεις για τις επιθεωρήσεις αναβάθμισης στην έκδοση 4.1, αλλά και τα αναθεωρημένα έγγραφα του Σχήματος μπορείτε κατεβάσετε δωρεάν από το FSSC 22000 website