Με την απόφαση 219/8.1.2015 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος φορέας για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης των Ξενοδοχείων, καθώς και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων στις κατηγορίες ‘Αστέρων’ και ‘Κλειδιών ’αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Σύμφωνα δε με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, οι διαπιστευμένοι Φορείς από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS η οποία αποτελεί και έναν εκ των πρώτων φορέων που έλαβε τη σχετική διαπίστευση για το εν λόγω πεδίο υπηρεσιών, θα αποτελούν κομβικό κρίκο στην πορεία έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Αρμοδιότητα των φορέων πιστοποίησης αποτελεί η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων στις τουριστικές μονάδες και η εκπόνηση Τεχνικής Έκθεσης η οποία υποβάλλεται από του ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες στο ΞΕΕ. Με το επίσημο αυτό έγγραφο ο φορέας, τεκμηριώνει την εισήγησή του προς το ΞΕΕ για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης του καταλύματος.

Κοινός τόπος για όλους τους διαπιστευμένους φορείς ως προς την αξιολόγηση των κριτηρίων κατάταξης, είναι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στα Ειδικά Τεχνικά Κριτήρια, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Ειδοποιός διαφορά ωστόσο μεταξύ των διαπιστευμένων φορέων ελέγχου κατάταξης καταλυμάτων, αποτελεί η ποιότητα, όχι απλά ως έννοια, αλλά ως η σημαντικότερη παράμετρος και στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης κάθε κλάδου, όπως και του Τουρισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποιότητας, επικεντρώνονται κυρίως στα παρακάτω σημεία:

α. Κύρος και εγκυρότητα του φορέα,
β. Εμπειρία και τεχνογνωσία του οργανισμού που διενεργεί τον έλεγχο,
γ. Αναγνωσιμότητα του ονόματος (brand name) του φορέα στην αγορά,
δ. Προστιθέμενη Αξία που προσδίδεται μέσα από την διαδικασία επιθεώρησης και συνολικής συνεργασίας των δύο συμβαλλομένων μερών.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, πιστή στις αξίες και αρχές της να επενδύει συνεχώς στην ποιότητα των ανθρώπων της και των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών της, προσεγγίζει την συγκεκριμένη διαδικασία με την επιδίωξη και προσδοκία να συνεισφέρει εμπράκτως στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και στην περαιτέρω ενίσχυσή του απέναντι στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της ‘βιομηχανίας’ του τουρισμού.

Τα δομικά στοιχεία του οικοδομήματος της TÜV AUSTRIA HELLAS για την σχηματοποίηση και την αποτελεσματική εφαρμογή του ρόλου της στην διαδικασία της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, αποτελούν:

  1. Η τήρηση των απαιτήσεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ως τον πυρήνα του σχεδιασμού της,
  2. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των τεχνικών και αξιολογητών, για τις επιθεωρήσεις λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων,
  3. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των αξιολογητών ελεγκτών, καθώς και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού,
  4. Η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής, αλλά και υποστηρικτικής ομάδας,
  5. Η θεσμική θωράκιση των διαδικασιών του φορέα, μέσα από ένα ισχυρό μηχανισμό διασφάλισης της ποιότητας για την υπηρεσία αυτή,
  6. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης, την αναγνώριση επιθεωρητών, την επικοινωνιακή και τιμολογιακή πολιτική κ.ο.κ.,
  7. Η προσήλωση στους κανόνες και στις αρχές της δεοντολογίας του υγιούς ανταγωνισμού

Επιπρόσθετα, η TÜV AUSTRIA HELLAS ξεπερνώντας τα στενά όρια του δεδομένου πλαισίου και με όραμα να προσδώσει ανταγωνιστική υπόσταση στην προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της προς τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις καταλυμάτων, έχει σχεδιάσει και κατοχυρώσει «Ειδικό Σήμα (logo) Αξιολόγησης» το οποίο αποδίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων της.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προς τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, δίδεται αποκλειστικά και μόνο από την TÜV AUSTRIA HELLAS, η οποία ως ηγέτης του χώρου, χαράσσει με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της διαφοροποίησης και προβολής της ουσιώδους διαφορετικότητας, τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων καταλυμάτων, όσο και μεταξύ των φορέων ελέγχου. Η σπουδαιότητα της παροχής αυτής γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με δεδομένη την αναγνωρισιμότητα και αξία του ονόματος της TÜV AUSTRIA HELLAS στο διεθνή χώρο της επιθεώρησης και πιστοποίησης εν γένει.

Παράλληλα, η καθολική υποστήριξη από την TÜV AUSTRIA HELLAS κάθε ανάγκης πιστοποίησης των δραστηριοτήτων μιας τουριστικής μονάδας μέσω διεθνών προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης (πχ. ISO 9001, HACCP /ISO 22000, ISO 14001 κ.ο.κ.), μέσω τεχνικών ελέγχων σε ανελκυστήρες, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους, παιδικές χαρές, δοχεία πίεσης κ.ο.κ., αλλά και εκπαίδευσης, καθώς και πιστοποίησης προσώπων, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα για την επιλογή του καταλληλότερου διαπιστευμένου φορέα για την κατάταξη των καταλυμάτων.

Για εμάς στην TÜV AUSTRIA HELLAS η διαδικασία της κατάταξη καταλυμάτων δεν αποτελεί μια ακόμα συνεργασία, αλλά μια δυναμική και διαρκή συνύπαρξη με τις επιχειρήσεις του χώρου, με γνώμονα και στόχο την ανάγκη πολύπλευρης αρωγής για την ανάπτυξη και προβολή του κλάδου του τουρισμού στη χώρας μας.

Είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη σας!

Χαράλαμπος Αγγελούδης (haralabos.ageloudis@tuvaustriahellas.gr)

Δ/ντης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων
TÜV AUSTRIA HELLAS