Ανθρώπινο Δυναμικό

ΕΠΕΝΔΥΟÜΜΕ

Η επιτυχής και δημιουργική πορεία της TÜV AUSTRIA Hellas οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 170 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων στην Ελλάδα και 160 στο εξωτερικό, ενώ πάντα προσπαθεί να προσελκύει, να αναπτύσσει και να συνεργάζεται με ικανότατα στελέχη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων.

Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται στην πλειονότητα από Διπλωματούχους Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικούς, Μεταλλειολόγους, Γεωλόγους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Τεχνικούς Πληροφορικής και Γεωπόνους, με εμπειρία και αναγνώριση στο χώρους τους.

Η φιλοσοφία της TÜV AUSTRIA Hellas είναι αδήριτα συνδεμένη με τη διαρκή ανάπτυξη των στελεχών της, τη δια βίου εκπαίδευσή τους και τη συνεχή τους καλλιέργεια.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas οι άνθρωποι, δεν είναι απλώς οι φυσικοί πάροχοι των υπηρεσιών στους πελάτες, αλλά οι εκπρόσωποι της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της εταιρείας στην αγορά, στην κοινωνία και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Διότι, ο ρόλος ενός Οργανισμού, στον κλάδο της πιστοποίησης, των ελέγχων και της εκπαίδευσης είναι βαθιά κοινωνικός και συνεκτικά δεμένος με την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Γιατί «Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός»!

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟÜΜΕ

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της TÜV AUSTRIA Hellas (προσωπικό & επιθεωρητές) διενεργείται ετησίως.

Η ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της απόδοσης της Εταιρείας, μέσω της βελτίωσης της ομαδικής και ατομικής απόδοσης.

Με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού επιτυγχάνεται:

 • Εστίαση στα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου και καθορισμός των στόχων της επόμενης περιόδου.
 • Καθορισμός αναγκών προσωπικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και βελτίωσης.
 • Συμμετοχή του προσωπικού στην αξιολόγηση της απόδοσής του.
 • Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης βάσει μετρήσιμων και αντικειμενικών δεικτών.
 • Αναγνώριση της ατομικής συνεισφοράς και δίκαιη επιβράβευση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟÜΜΕ / ΑΝΑΠΤΥΣΟÜΜΕ

Με καθημερινό στόχο τη βέλτιστη κατάρτιση αλλά και την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού μας με τους εξειδικευμένους τομείς της πιστοποίησης, των τεχνικών ελέγχων και της εκπαίδευσης, οι οποίοι αναπροσαρμόζονται συνεχώς με την έκδοση και την αναθεώρηση των προτύπων καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η TÜV AUSTRIA Hellas έχει διαμορφώσει έναν συστηματικό «κύκλο κατάρτισης», ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 

 • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Προγραμματισμός – σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η ουσιαστική εξέλιξη των στελεχών. Η διαρκής ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας σε Ελλάδα και εξωτερικό δημιουργεί ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες για ικανά στελέχη, που έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν στις διεθνείς δραστηριότητες του φορέα, αποκομίζοντας νέες επαγγελματικές προοπτικές ανέλιξης.

Παράλληλα, εκπαιδεύοντας τελειόφοιτους ΑΕΙ & ΑΤΕΙ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας, «συστήνουμε» το χώρο του ελέγχου και της πιστοποίησης στους μελλοντικούς διπλωματούχους και πτυχιούχους.

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟÜΜΕ / ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas συνεργάζεται με Συμβούλους Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας «ΕΞΥΠΠ» για την κάλυψη των αναγκών σε όλη την Ελλάδα και την παροχή υποδείξεων και συμβουλών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια και τη σωματική υγεία των εργαζομένων και των επιθεωρητών. Σκοπός είναι η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι άνθρωποι της TÜV AUSTRIA Hellas εκπαιδεύονται συνεχώς σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ώστε να φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εκπονείται και εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA Hellas, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου με τη βοήθεια των Εθελοντών Ασφαλείας, οι οποίοι βοηθούν στην έγκαιρη εκκένωση των γραφείων από όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες, σε περίπτωση ανάγκης.

Η TÜV AUSTRIA Hellas εκπαιδεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους επιθεωρητές που διενεργούν ελέγχους στα ανυψωτικά μηχανήματα για «ασφαλή εργασία σε ύψος», τους επιθεωρητές για «ασφαλή οδήγηση» και τους Εθελοντές Ασφαλείας για «Α’ Βοήθειες και Πυρόσβεση».

Σκοπός της είναι να αναπτύξει μία κουλτούρα ασφάλειας που θα ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους και τους επιθεωρητές να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των γύρων τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της TÜV AUSTRIA Hellas με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του, τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, το ομαδικό πνεύμα αλλά και το ήθος που το διακρίνει, κάνει καθημερινά πράξη το όραμα όραμά της και την αναδεικνύει, υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και οικονομικής κρίσης σε ηγετικό, δυναμικό και καινοτόμο φορέα στο χώρο των τεχνικών ελέγχων, των πιστοποιήσεων και της δια βίου εκπαίδευσης.

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer