Η Avis Greece πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το ιδιωτικό πρωτόκολλο CoVidShield, στο επίπεδο Εxcellent.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο προσωπικό της και τους πελάτες της, η Avis αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρίες μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα που πιστοποιείται με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης ‘CoVid-Shield’ από την TÜV AUSTRIA, σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις της.

Η πιστοποίηση ‘CoVid-Shield’ τεκμηριώνει πως η Avis Greece συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την ανάπτυξη κατάλληλων και επαρκών μηχανισμών στις εγκαταστάσεις της, για την αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς του ιού.