Η 9η Ιουνίου 2015 έχει χαρακτηριστεί από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum) και τη Διεθνή Συνεργασία Διαπίστευσης Εργαστηρίων και Φορέων Επιθεώρησης (International Laboratory Accreditation Cooperation) ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης, αφιερωμένη στην υποστήριξη της διαπίστευσης των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας.

Στόχος των Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Υπηρεσιών, Εργαστηρίων, Κανονιστικών Αρχών αλλά και όσων εμπλέκονται στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας είναι η συνεχής προσπάθεια να παρέχουν υπηρεσίες που ικανοποιούν εξισορροπημένα ποιοτικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της αριστείας. Η αριστεία στις συγκεκριμένες υπηρεσίες επιβάλλεται από την ανάγκη της δημιουργίας ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους ασθενείς, στις οικογένειες, στις Κανονιστικές Αρχές και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαπίστευση, ως συνεχής, αυστηρή και απαιτητική διεργασία αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, δημιουργεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια για την αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιόπιστη πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς των πιστοποιημένων παρόχων αναγνωρίζουν ότι απολαμβάνουν συνεχώς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρεχόμενες από επαρκείς και καταρτισμένους επαγγελματίες που εργάζονται σε ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα,

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος και αξιόπιστος Οργανισμός που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, φροντίζει να προάγει τη σημασία των εννοιών της ποιότητας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας, μέσω των διαπιστευμένων υπηρεσιών της. Ειδικά για τους παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τον αξιόπιστο, αντικειμενικό και αμερόληπτο συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες, αξιολογημένες από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 27001, ISO 14001, OHSAS 18001 αλλά και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης CE των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (μέσω του κοινοποιημένου οργανισμού TÜV AUSTRIA).