Η Délifrance Hellas με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, τους προμηθευτές της και το προσωπικό της, πιστοποιήθηκε με το Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield, στο επίπεδο High.

Τo Σχήμα Covid Shield αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού της Delifrance Hellas και διασφαλίζει ότι:

  • Τηρούνται τα μέτρα πρόληψης στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της.
  • Η αρμόδια ομάδα διαχείρισης κρίσεων έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει επικοινωνήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
  • Παρέχει την απαιτούμενη υποδομή και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας, υπό ασφαλείς συνθήκες.
  • Επικαιροποιεί τις διαδικασίες σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις και να καθορίζονται πρόσθετες ενέργειες.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των μέτρων – δράσεων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.