Οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων & ανεφοδιασμών αεροσκαφών της ΕΚΟ επιθεωρήθηκαν και αξιολογήθηκαν επιτυχώς από την TÜV AUSTRIA Hellas, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018!

Στην TÜV AUSTRIA Hellas, αισθανόμαστε για ακόμα μια φορά ιδιαίτερη χαρά που οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων & ανεφοδιασμών αεροσκαφών της ΕΚΟ επιθεωρήθηκαν επιτυχώς με το πρότυπο ISO 45001. Η καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Με το νέο διεθνές πρότυπο, ενισχύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, αλλά και τον εντοπισμό των ευκαιριών βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ αναβαθμίζεται ο ρόλος των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Επίσης, η ΕΚΟ εφαρμόζει επιτυχώς συστήματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα.