Με την έκθεση ‘Precision Farming – Final Report’ της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Αγροτική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα ‘EIP-AGRI’, στις 06 Νοεμβρίου 2015, διαφαίνεται ότι, αν και ολοένα και περισσότερες καινοτόμες τεχνολογίες αναπτύσσονται για τον αγροτικό τομέα, ουσιώδεις ενέργειες απομένουν να υλοποιηθούν προκειμένου η «Γεωργία Ακριβείας» (Precision Farming) να μπορεί τεκμηριωμένα να συμβάλλει στην μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, καθώς και στην ενίσχυση της αειφορίας της γεωργίας με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η «Γεωργία Ακριβείας» αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε έναν αγρό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής δεδομένων από το χωράφι, με ταυτόχρονη επεξεργασία τους από λογισμικά συστήματα τα οποία μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για ακριβείς εφαρμογές γεωργικών πρακτικών.

Παράδειγμα μιας τέτοιας νέας καινοτόμου τεχνολογίας «Γεωργίας Ακριβείας», αποτελεί το ‘Pesticide Application Manager’, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Γερμανίας με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, για την προστασία των «ουδέτερων ζωνών», καθώς και των επιφανειακών υδάτων από τον κίνδυνο μόλυνσής τους από υπολείμματα χημικών εισροών και συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνων.

Δεδομένου ότι, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αυστηρά νομοθετικά πλαίσια αναφορικά με τη διαχείριση αγροχημικών σκευασμάτων ως προς την προστασία των υδάτων που γειτνιάζουν με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κάθε παρόμοια σχετική τεχνολογία θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη συμβολή στην αειφορία παραγωγής. Ωστόσο, όπως συμπεραίνεται από την έκθεση ‘Precision Farming – Final Report’ της ‘EIP-AGRI’, η προστιθέμενη αξία αυτών των λύσεων για τη «Γεωργία Ακριβείας» θα προκύψει από την δοκιμή και επικύρωσή τους στην πράξη, σε πραγματικές συνθήκες «εμπορικής» καλλιέργειας και όχι σε πειραματικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και πολύ περισσότερο σε διαφορετικές καλλιέργειες και γεωγραφικές περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να έχουν εφαρμογή και απτά αποτελέσματα σε μικρής και μεσαίας κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις, απαιτείται η περαιτέρω μείωση του κόστους εγκατάστασης, καθώς και η εύρεση λύσεων που θα μειώνουν τον κίνδυνο αποτυχίας εφαρμογής μιας τέτοιας τεχνολογίας στο αγρό.

Η εκπαίδευση των αγροτών, αλλά και η ενημέρωση και κατάρτιση των παραγωγών σε σύγχρονα συστήματα «Γεωργίας Ακριβείας», αποτελούν κομβικής σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξή της.

Δείτε αναλυτικά τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της ομάδας ‘EIP-AGRI’ όπως αυτές παρουσιάζονται στην εν λόγω έκθεση ‘Precision Farming – Final Report’.

(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος)