Από 1η Ιουλίου του 2015, έχει τεθεί σε ισχύ η νέα έκδοση του προτύπου GLOABALG.A.P. IFA version 5 παράλληλα με την τρέχουσα έκδοση v4, ενώ από 1η Ιουλίου 2016 η έκδοση v5 καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις νέες πιστοποιήσεις και επαναπιστοποιήσεις των καλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών.

Όσον αφορά στο πεδίο των καλλιεργειών, η νέα έκδοση διαχειρίζεται ευρύτερα θέματα πέρα από την ασφάλεια των τροφίμων, με σημαντικότερες αλλαγές την ενίσχυση των απαιτήσεων που αφορούν στα δικαιώματα των εργαζομένων σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας, καθώς και την διαχείριση θεμάτων που εμφανίζουν μη επαρκή οργάνωση όπως η ασφαλής μεταφορά τους, η ενίσχυση των περιβαλλοντικών πτυχών του προτύπου με εισαγωγή νέων απαιτήσεων και η υπεύθυνη διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, η αειφορική διαχείριση του νερού με στόχο την προστασία των πηγών άρδευσης, αλλά και ο έλεγχος των νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν στην διακίνηση και φυτουγεία του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Για την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος εισάγονται παράλληλα νέες απαιτήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η αερομεταφορά, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μικροβιακούς επιμολυντές και στην ασφαλή χρήση των οργανικών λιπασμάτων. Επιπλέον απαιτείται ενημέρωση του διαχειριστή του προτύπου για τυχόν κυρώσεις που έχουν τεθεί στον παραγωγό από αρμόδιες αρχές και αφορούν στην πιστοποιημένη καλλιέργεια.

Για το πεδίο των ιχθυοκαλλιεργειών, οι κυριότερες αλλαγές στην έκδοση v5 αφορούν στις αυξημένες απαιτήσεις για την ευζωία των ψαριών και του κτηνιατρικού πλάνου υγείας, στη διαχείριση περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας, στην ανάλυση και προσπάθεια μείωσης των θεραπευτικών αγωγών και στη χρήση τροφών των οποίων η παραγωγή καλύπτει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων». Τέλος, στη νέα έκδοση υποχρεωτική είναι η επιθεώρηση του GRASP (GLOBAL.G.A.P Risk Assessment on Social Practice), το οποίο αφορά μια πρόσθετη ενότητα η οποία αξιολογεί την κοινωνική ευθύνη σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης αναφορικά με την αντιμετώπιση πτυχών σχετικών με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την πολυετή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα, αποτελεί σταθερά τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη και την ηγέτιδα δύναμη στην πιστοποίηση επιχειρήσεων σύμφωνα με το GLOBALG.A.P. τόσο για τις καλλιέργειες, όσο και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και παράλληλα ζητήστε να ενημερωθείτε από το αρμόδιο προσωπικό της TÜV AUSTRIA HELLAS.

(Εισηγητές :Έλενα Σταυροπούλου, Φιλάρετος Καμινάρης)