Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, στοχεύοντας στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση και δράση των πολιτών για την προστασία της φύσης και του πλανήτη μας.

Το φετινό σύνθημα του εορτασμού είναι ‘Seven Billion Dreams; One Planet; Consume with Care’ – «Επτά Δισεκατομμύρια Όνειρα. Ένας Πλανήτης. Κατανάλωσε με προσοχή». Η ανθρωπότητα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται και να καταναλώνει πολλούς περισσότερους φυσικούς πόρους από όσους η φύση μπορεί να της δώσει. Αν μέχρι το 2050, το μοτίβο της παραγωγής και κατανάλωσης εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο, σε συνδυασμό και με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού σε 9,6 δισεκατομμύρια, τότε θα χρειαστούν τρεις πλανήτες για να τη συντηρούν.

Η σημερινή μέρα, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της καταναλωτικής μας συνείδησης και κατά επέκταση της υπεύθυνης διαχείρισης του φυσικού πλούτου, ώστε να διασφαλιστεί ένα υγιές μέλλον για όλους.

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων και εσωτερικών κανόνων λειτουργίας, βασισμένων στα πρότυπα διαχείρισης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Η εφαρμογή προτύπων, όπως τα ISO 14001 για την προστασία του περιβάλλοντος, το ISO 50001 για την εξοικονόμηση ενέργειας, το ISO 14064 για τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, το ISO 14046 για την διαχείριση του νερού, τα AGRO 2-1, 2-2 για την διαχείριση του Αγροτικού Περιβάλλοντος, FSC® για την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, καθώς επίσης και η εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και Κανονισμών αποκτάει μεγαλύτερη εγκυρότητα όταν συνοδεύεται από πιστοποίηση του αντίστοιχου Συστήματος Διαχείρισης ή/και προϊόντος από ένα αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS.