Οι Εταιρείες και οι λοιποί Πάροχοι Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφαλείας (Private Security) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των κρατικών και μη-κρατικών πελατών τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανακούφισης, ανάκαμψης και ανασυγκρότησης εμπορικών επιχειρηματικών λειτουργιών, διπλωματίας και στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Κατά την παροχή των υπηρεσιών, οι δραστηριότητες των ανωτέρω Οργανισμών δύνανται να έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις για τους πελάτες τους, τον τοπικό πληθυσμό στην περιοχή εκτέλεσης, το γενικό περιβάλλον ασφάλειας, την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή του κράτους δικαίου.

Ως εκ τούτου, ως μέρος επίδειξης της δέουσας επιμέλειάς τους (due diligence), η πιστοποίηση κατά ICoCA* απαιτείται από πελάτες σε όλους τους τομείς κατά την επιλογή των παροχέων υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας.

Μέσω της πιστοποίησης κατά ICoCA*, οι Οργανισμοί δεσμεύονται ως προς:

 • τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας κατά ICoCA*,
 • τη συμφωνία των διαδικασιών τους με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και με τα σχετικά εταιρικά πρότυπα δεοντολογίας,
 • τη λειτουργία τους με τρόπο που αναγνωρίζει και υποστηρίζει την αρχή του κράτους δικαίου, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών τους,
 • τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικού εσωτερικού πλαισίου διακυβέρνησης με σκοπό τον αποτροπή, τον έλεγχο, την αναφορά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • την παροχή μέσων για την ανταπόκριση και επίλυση κατηγοριών που αφορούν δραστηριότητες που παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύον εθνικό ή διεθνή νόμο ή τον Κώδικα Δεοντολογίας
 • τη συνεργασία τους καλή πίστη με εθνικές και διεθνείς αρχές που ασκούν κατάλληλη δικαιοδοσία, ειδικότερα όσον αφορά εθνικές και διεθνείς έρευνες για παραβάσεις εθνικού και διεθνούς ποινικού δικαίου, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ICoCA*

Οποιαδήποτε εταιρεία security, δύναται να υποβάλει αίτηση για Πιστοποίηση κατά ICoCA*. Η απαιτούμενη διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Αρχικά, ο Οργανισμός υποβάλλει αίτηση για να γίνει Συνεργαζόμενο ή Μεταβατικό Μέλος, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αίτησης του ICoCA. Η διαδικασία αίτησης, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του ICoCA*, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://icoca.ch/join-us/
 • Στη συνέχεια, ο Οργανισμός επικοινωνεί με την TÜV AUSTRIA και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18788.
 • Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, ο Οργανισμός επικοινωνεί με τη Γραμματεία του ICoCA*, όπου λαμβάνει φόρμα αίτησης. Απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας, συνοδευόμενη από τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού και της έκθεσης ελέγχου της επιθεώρησης ISO 18788 που διενεργήθηκε από την TÜV AUSTRIA. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες.
 • Ως επόμενο βήμα, θα γίνει σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ICoCA*. Κατόπιν θετικής εισήγησης, ο Οργανισμός λαμβάνει πιστοποίηση κατά ICoCA*.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή πιστοποίησης ISO 18788 και την Πιστοποίηση κατά ICoCA*, μπορείτε να βρείτε εδώ.

*Το ICoCA είναι μια πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων που σχηματίστηκε το 2013 για να διασφαλίσει ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Χρησιμεύει ως μηχανισμός διακυβέρνησης και εποπτείας του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας “International Code of Conduct for Private Security Service Providers”.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer