Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, Μιγκέλ ντ’ Εσκότο, κάλεσε στις 22 Απριλίου του 2010 τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν «Τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτούς τους μειούμενους πόρους, όπως ο καθαρός αέρας και το καθαρό νερό, καθώς και η υγιεινή τροφή». Στη συνεδρίαση αυτή ο Οργανισμός υιοθέτησε την πρόταση του Προέδρου της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, και καθιέρωσε την 22α Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας Γης».

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κάθε οργανισμού που θέλει να είναι κοινωνικά υπεύθυνος. Έτσι, σύμφωνα και με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, Αειφόρος ανάπτυξη (Sustainable Development) είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, η εξασφάλιση τροφής και νερού σε όλους τους ανθρώπους, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή έχουν αναγνωριστεί ως οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα έθνη, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, λόγω του ότι έχουν επιπτώσεις τόσο στον άνθρωπο, όσο και στα φυσικά συστήματα.

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων και εσωτερικών κανόνων λειτουργίας, βασισμένων στα πρότυπα διαχείρισης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Η εφαρμογή προτύπων, όπως τα ISO 14001 για την προστασία του περιβάλλοντος, το ISO 14064 για τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, το ISO 14046 για την διαχείριση του νερού, τα AGRO 2-1, 2-2 για την διαχείριση του Αγροτικού Περιβάλλοντος, FSC® για την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, καθώς επίσης και η εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και Κανονισμών αποκτάει μεγαλύτερη εγκυρότητα όταν συνοδεύεται από πιστοποίηση του αντίστοιχου Συστήματος Διαχείρισης ή/και προϊόντος από ένα αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS.