Πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau της Γερμανίας, τονίζει την ιδιαίτερη ανάγκη υιοθέτησης των μεθόδων και πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και της αναμόρφωσης της συμβατικής γεωργίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης χημικών εντομοκτόνων για τα υδάτινα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Με την εν λόγω μελέτη αξιολογήθηκαν αξιόπιστα διεθνή δεδομένα ετών επί χημικών αναλύσεων σε δείγματα επιφανειακών υδάτων, που λήφθηκαν από αγροτικές περιοχές 73 χωρών σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% των δειγμάτων νερού ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσεις διαφορετικών ειδών εντομοκτόνων – εκ των οποίων τα 28 συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται νομίμως σε Ευρώπη και Αμερική – οι οποίες ξεπερνούσαν τα αντίστοιχα ανώτατα επιτρεπόμενα νομοθετικά όρια έως και 10.000 φορές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμα και συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών, ίσες ως προς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο έγκρισή τους προκαλούν μείωση της βιοποικιλότητας των υδάτων σε ποσοστό 30%, φανερώνουν ότι η μη ορθολογική χρήση των εντομοκτόνων, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων παγκοσμίως.

Παράλληλα, με την εν λόγω μελέτη διαπιστώθηκε ότι ακόμα και τα νεότερης γενιάς εντομοκτόνα, όπως τα πυρεθρινοειδή (τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη σύγχρονη γεωργία), αντιπροσώπευαν το 66% των χημικών εντομοκτόνων της μελέτης, τα οποία ξεπερνούσαν τα ανώτατα νομοθετικά όρια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως της μορφής αγροτικής παραγωγής που μπορεί όχι μόνο να προσφέρει επάρκεια τροφής αλλά και προστασία της βιοποικιλότητας των υδάτων. Και αυτό, καθώς ακόμα και στις περιπτώσεις της συμβατικής γεωργίας, όπου ελέγχεται η μέγιστη συγκέντρωση εφαρμογής των ουσιών αυτών από τους παραγωγούς, συχνά καταστρατηγούνται άλλοι σημαντικοί παράμετροι για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος, όπως για παράδειγμα η ελάχιστη απόσταση χρήσης τους από τους υδροφόρους ορίζοντες.

Δείτε τα αναλυτικότερα στοιχεία της μελέτης εδώ.

(Εισηγητής : Κ. Μαυρόπουλος)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer