ISO 14064-1

Σύντομη περιγραφή

Το ISO 14064-1 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που επικεντρώνεται στον ποσοτικό καθορισμό και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ). Παρέχει στις οργανώσεις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη αξιόπιστών αποθεμάτων εκπομπών ΑΘ, την ενίσχυση της διαφάνειας και την υποστήριξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών.

Αναλυτική περιγραφή

Το ISO 14064-1 λειτουργεί ως θεμελιώδες πλαίσιο για τον ακριβή μέτρηση, αναφορά και έλεγχο των εκπομπών και της αφαίρεσης των ΑΘ από τις οργανώσεις. Αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων των εκπομπών ΑΘ, διασφαλίζοντας ότι είναι ακριβή, συνεπή και συμμορφώνται με τα διεθνή πρότυπα.

Βασικά χαρακτηριστικά του ISO 14064-1 περιλαμβάνουν:

 • Ποσοτικό Καθορισμός των εκπομπών ΑΘ: Το πρότυπο παρέχει μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των εκπομπών ΑΘ από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εκπομπών, των έμμεσων εκπομπών και των αφαιρέσεων.
 • Διαφάνεια και Αξιοπιστία: Το ISO 14064-1 τονίζει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην αναφορά των εκπομπών ΑΘ, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους, όπως επενδυτές, πελάτες και ρυθμιστικές αρχές, να εμπιστεύονται τα αναφερθέντα δεδομένα.
 • Διαδικασία Επαλήθευσης: Το πρότυπο υποστηρίζει μια διαδικασία επαλήθευσης που διενεργείται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη για την επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των αποθεμάτων εκπομπών ΑΘ.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η επαλήθευση με βάση το ISO 14064-1 είναι εφαρμόσιμη σε μια ευρεία γκάμα οργανισμών και βιομηχανιών. Είναι κατάλληλη για:

 • Εταιρείες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αναφορών τους για τις εκπομπές ΑΘ.
 • Οργανώσεις που δεσμεύονται στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Οντότητες που υποχρεούνται από νόμους ή κανονισμούς να υποβάλουν επαλήθευση εκπομπών ΑΘ
 • Όσους στοχεύουν να επιδείξουν διαφάνεια στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Υποχρεωτική Επαλήθευση στα πλαίσια του Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/2022)

Επιχειρήσεις (Άρθρο 20)

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα με έτος αναφοράς το 2022. Η έκθεση υποβάλλεται σε ετήσια βάση και πρέπει να είναι επαληθευμένη από αναγνωρισμένο επαληθευτή.

Τα νομικά πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται είναι:

 • ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,
 • πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),
 • ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),
 • επιχειρήσεις επενδύσεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14),
 • επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,
 • εταιρείες ταχυμεταφορών,
 • επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
 • αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους,
 • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, της περ. δ’ του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 (Α’ 225),
 • αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Εγκαταστάσεις με περιβαλλοντική αδειοδότηση (Άρθρο 19)

Έως το 2030 τα έργα και οι δραστηριότητες με περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Α’ υποχρεούνται σε μείωση εκπομπών κατά 30% τουλάχιστον, σε σχέση με το έτος 2019. Εφαρμόζεται στις ακόλουθες ομάδες δραστηριοτήτων:

 • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ομάδα 4η)
 • τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (ομάδα 6η)
 • πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ομάδα 7η)
 • υδατοκαλλιέργειες (ομάδα 8η)
 • βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις (ομάδα 9η)

Έως την 1η Ιανουαρίου 2026, για το σύνολο των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες υποβάλλεται έκθεση στην αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος συμμόρφωσης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών. Η έκθεση υπέχει θέση φακέλου τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Από το 2026 και έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους. Η πραγματοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων ανατίθεται από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο.

Ποια είναι τα οφέλη από την επαλήθευση;

 • Αξιόπιστη Αναφορά ΕΑΘ: Η επαλήθευση με βάση το ISO 14064-1 διασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους την αξιοπιστία και την αξιοπιστία των δεδομένων εκπομπών ΑΘ.
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη: Οι οργανώσεις μπορούν να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην περιβαλλοντική ευθύνη και τη βιωσιμότητα.
 • Συμμόρφωση: Η επαλήθευση με βάση το ISO 14064-1 εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν την αναφορά των εκπομπών ΑΘ.
 • Ενίσχυση της Φήμης: Η επαλήθευση ενισχύει τη φήμη μιας οργάνωσης, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Οι οργανώσεις που επαληθεύουν τις ΕΑΘ αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τονίζοντας τη δέσμευσή τους στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την επαλήθευση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη Τηλέφωνο: 210 5220920, εσωτ. 2064

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer