«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην ενότητα «Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία», έχει αναρτηθεί από τις 10.08.2021 η υποενότητα «Εισροές εγκεκριμένες για χρήση στη Βιολογική Γεωργία», η οποία περιλαμβάνει καταλόγους προϊόντων εγκεκριμένων για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και 889/2008 (EE L 250) όπως κάθε φορά ισχύουν, κατόπιν γνωμοδότησης της Υπηρεσίας μας. Οι εν λόγω κατάλογοι θα επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση»

Για περισσότερες πληρογορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer