«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην ενότητα «Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία», έχει αναρτηθεί από τις 10.08.2021 η υποενότητα «Εισροές εγκεκριμένες για χρήση στη Βιολογική Γεωργία», η οποία περιλαμβάνει καταλόγους προϊόντων εγκεκριμένων για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και 889/2008 (EE L 250) όπως κάθε φορά ισχύουν, κατόπιν γνωμοδότησης της Υπηρεσίας μας. Οι εν λόγω κατάλογοι θα επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση»

Για περισσότερες πληρογορίες μπορείτε να δείτε εδώ.