Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3

Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2018-30/09/2019)

Εταίροι: 7 από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Γερμανία)

Ιστοσελίδαhttps://www.metvet.eu/

Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου, Δ/ντρια Πιστοποίησης Προσώπων TÜV AUSTRIA HELLAS, 2105220920, ext. 144, vivi.vardalachou@tuv.at

Περιγραφή έργου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ξεκάθαρους στόχους για την ενεργειακή αειφορία, τους στόχους 20-20-20 που οδηγούν σε μια νέα ζήτηση για περιβαλλοντικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, οι πάροχοι κατάρτισης δεν έχουν ακόμα ικανοποιήσει τη νέα αυτή ανάγκη δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σημαντικό κενό σε σχέση με αυτές που υπάρχουν στην υφιστάμενη αγορά εργασίας. Αυτό επισημαίνεται επίσης στην έκθεση «Πράσινες δεξιότητες και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) που εξηγεί ότι ένα βασικό κενό στην παροχή εκπαίδευσης αφορά τους τεχνικούς «πράσινων» κατασκευών και εγκαταστάσεων.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία προϊόντων αλουμινοκατασκευής προωθεί τo σκεπτικό του «κύκλου ζωής» και υποστηρίζει τη χρήση αλουμινίου που συμβάλει σε περαιτέρω περιβαλλοντικές βελτιώσεις, καθώς η χρήση του αλουμινίου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί θεαματικά στον κατασκευαστικό τομέα.

Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το έτος 2016 παρέχει πληροφορίες για τις μελλοντικές τάσεις σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι κλάδοι αναμένεται να απασχολούν προσωπικό με υψηλότερο επίπεδο προσόντων, οδηγούμενοι από ένα συνδυασμό παραγόντων ζήτησης και προσφοράς.

Το έργο MET-VET στοχεύει στη δημιουργία ενός γενικού επαγγελματικού περιγράμματος προσόντων που θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως επαγγελματίες στο μέλλον. Οι επαγγελματίες, ενώ ήδη εργάζονται, θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα προσόντα τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στο επάγγελμα τους.

Ειδικότερα, για τους Τεχνικούς στον κλάδο των Αλουμινοκατασκευών το έργο MET-VET στοχεύει στη δημιουργία των παρακάτω:

  • Ένα επαγγελματικό περίγραμμα και ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών (EQF 5)
  • Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και
  • Ένα πρότυπο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των προσόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC17024

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών, μεταξύ των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Η αλληλοσυμπλήρωση των μελών, στη σύμπραξη του έργου MET-VET, θα εξασφαλίσει μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας (κλαδικές Οργανώσεις) και των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ρόλος των κλαδικών Οργανώσεων θα διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα αναπτυχθεί θα είναι απόλυτα επαρκές και σύμφωνο με τις ανάγκες των εργοδοτών, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της κατάρτισης των εργαζομένων. Ο ρόλος των Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης θα διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου, ελκυστικού και καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης ενώ ο ρόλος του ευρύτερου μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) θα διασφαλίσει την προώθηση της κατάρτισης και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer