Ιδιωτικό Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture» 
Σκοπός
Το Ιδιωτικό Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture», αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA με σκοπό την ανάδειξη των οργανισμών, φορέων, νομικών προσώπων (εφεξής συνολικά «Οργανισμός»), που θέλουν να συνδεθούν άρρηκτα με απτές ενέργειες, πλάνο υλοποίησης και μετρήσιμους στόχους για την απαλλαγή από το κάπνισμα τσιγάρου στους χώρους, τις δράσεις, ή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν.
Κύριος στόχος του Πρωτόκολλου «Smoke-Free Culture» είναι να πιστοποιήσει την πρόνοια του Οργανισμού ως προς τον σχεδιασμό, την υποστήριξη, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, αλλά και τη διαρκή βελτίωση των δράσεών του, προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης του ανωτέρω σκοπού.
Οι συγκεκριμένες δράσεις, θα θέτουν κατάλληλες προϋποθέσεις για:
 • Αποτελεσματική ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών ως προς τη βλάβη  του καπνού του τσιγάρου όχι μόνο στην ατομική τους ευεξία, αλλά και στις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις με παράλληλη προτροπή για διακοπή του τσιγάρου, πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου προς τούτο Υπουργείου Υγείας,
 • Υπεύθυνη ενημέρωση εκείνων των υπαλλήλων του Οργανισμού, που είναι καπνιστές τσιγάρου και επιθυμούν συνειδητά να συνεχίσουν το κάπνισμα, ως προς τις πιθανές και ενδεδειγμένες επιστημονικά, εναλλακτικές επιλογές, που είναι απαλλαγμένες από τον καπνό του τσιγάρου.
 • Ενεργή ενημέρωση του συνόλου του Οργανισμού για την αξία και τη σημασία ενός «smoke-free» περιβάλλοντος που θα μπορούσε να βελτιώσει καταλυτικά τις σχέσεις μεταξύ καπνιστών και μη, συμβάλλοντας σε ένα αρμονικότερο περιβάλλον συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
Απαιτήσεις και όροι 
Προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση, ένας Οργανισμός οφείλει να τεκμηριώνει την ικανοποίηση ενός εξειδικευμένου πλαισίου προϋποθέσεων και όρων, τους οποίους θέτει το Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture», συμπληρωματικά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το κάπνισμα. Ο έλεγχος της ικανοποίησης των απαιτήσεων, γίνεται από την TÜV AUSTRIA μέσω ενός μηχανισμού που διασφαλίζει την αντικειμενική, αμερόληπτη και πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση κάθε Οργανισμού που έμπρακτα υιοθετεί το Πρωτόκολλο.
Οφέλη
Μέσω του Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture», ένας Οργανισμός:
 • Προβάλει, μέσω του ειδικού σήματος της πιστοποίησης, την επικύρωση της δέσμευσής του για τη συστηματική προσπάθεια απαλλαγής από το αποτύπωμα του καπνού του τσιγάρου,
 • Ενισχύει εμπράκτως την στρατηγική του για την ανάπτυξη μέριμνας και σταθερότερων δράσεων ενημέρωσης με τους συναλλασσόμενους και εργαζόμενους ενήλικους καπνιστές, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία του σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος τσιγάρου,
 • Συμβάλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη βλάβη που προέρχεται από τον καπνό του τσιγάρου τόσο για τα ίδια τα άτομα που καπνίζουν, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της.
Διαδικασία Πιστοποίησης
Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού με το Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «Smoke-Free Culture» στην TÜV AUSTRIA
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας
 • Προετοιμασία του Οργανισμού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης του Οργανισμού

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δ/νσης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων, στο 2105220920 (εσωτ. 163) ή στο kostas.mavropoulos@tuv.at