Στο πλαίσιο της μετάβασης από το πρότυπο ISO 22301:2012 στο ISO 22301:2019 και του χρονοδιαγράμματος ενεργειών που διέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς διαπίστευσης της IAF και σχετικής ανακοίνωσης του ΕΣΥΔ ισχύουν τα εξής:

  • Προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22301:2019 από την ημερομηνία έκδοσής του με καταληκτική ημερομηνία την 30η Οκτωβρίου 2022
  • Τα πιστοποιητικά ISO 22301:2012 που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα έχουν ημερομηνία λήξης 30.10.2022.
  • Οι Φορείς Πιστοποίησης παύουν να διενεργούν αρχικές επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 22301:2012 έως τις 30.04.2021.
  • Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (30η Οκτωβρίου 2022), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ πιστοποιητικών ως προς το πρότυπο ISO 22301:2012.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer