Στις 21 Μαρτίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ με αριθμ. 27421/2019 (ΦΕΚ 958 / Β / 21.03.2019) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ:

 • ορίζεται, η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, καθώς και αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς,
 • καθορίζονται οι κυρώσεις, για τις παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 που ανεξάρτητα από άλλα μέτρα, επιβάλλονται πρόστιμα από 2.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα / βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι πολλές από τις παραβάσεις δεν αφορούν μόνο τη σήμανση ή την έλλειψη πιστοποιητικών, αλλά και λανθασμένη Δήλωση Επίδοσης.
 • καταργείται το Π.Δ 334/1994, καθώς και όλες οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του.

Ενδεικτικά αναφορικά με την επιβολή των προστίμων, σύμφωνα με την ΚΥΑ αναφέρεται ότι:

 • οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες (Α, Β, Γ & Δ):
  • οι κατηγορίες Α, Β και Γ διαιρούνται περαιτέρω σε υποκατηγορίες παραβάσεων για μη συμμορφούμενο τύπο προϊόντος με τα αντίστοιχα χρηματικά πρόστιμα.
  • η κατηγορία Δ επιβάλλεται ανεξάρτητα, μεμονωμένα και ξεχωριστά σε περιπτώσεις μη υλοποίησης των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων για την άρση της μη συμμόρφωση ή των μη συμμορφώσεων.
 • για το  ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται υπόψη:
  • η έκταση της  μη συμμόρφωσης,
  • η επικινδυνότητα  και το είδος του  δομικού  προϊόντος,
  • το   σύστημα αξιολόγησης  και  επαλήθευσης  της  σταθερότητας της επίδοσης του  δομικού προϊόντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ 305/2011)
  • η ιδιότητα του   οικονομικού   φορέα (κατασκευαστής,  εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, διανομέας,  εισαγωγέας) και το μέγεθος της επιχείρησης,
  • οι συνθήκες  κάτω    από  τις  οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση,
  • ο  όγκος των διατιθεμένων στην αγορά  προϊόντων,
  • οι ιδιαιτερότητες   των ευρημάτων και  οι  επιπτώσεις αυτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία,
  • οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του   οικονομικού  φορέα, καθώς και ο βαθμός  της συνεργασίας του ελεγχόμενου  με τα  κλιμάκια  ελέγχου  και την αρμόδια υπηρεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες και επεξηγήσεις αναφορικά με την περιγραφή και την κατηγορία της παράβασης και τη συσχέτισή της με το χρηματικό πρόστιμο περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του ΦΕΚ958Β/2019

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο +210 5220920 ή στο e-mail : certification@tuv.at  και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση των επιμέρους αλλαγών, που επιφέρει η εν λόγω νομοθεσία.