Χρονοδιάγραμμα έργου: 01.10.2018 – 31.12.2020

Το έργο «METVET – Joint Higher VET Course in the Metal Sector» προσδιόρισε αρχικά τα απαιτούμενα προσόντα για τους εγκαταστάτες αλουμινίου και στη συνέχεια στόχευσε στο σχεδιασμό ενός βασικού προγράμματος σπουδών, κοινής επαγγελματικής κατάρτισης (EQF level 5), για τους επαγγελματίες του κλάδου καθώς και στη δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης.

Ειδικότερα το έργο στοχεύει στην παράδοση των παρακάτω αποτελεσμάτων:

  • Ένα επαγγελματικό περίγραμμα για τους τεχνίτες αλουμινίου,
  • Ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών (EQF 5),
  • Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που να περιλαμβάνει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης,
  • Ένα σχήμα πιστοποίησης, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και τις συστάσεις του ECVET.

Συνδεθείτε με το VIDEO του έργου MET VET: https://youtu.be/hv4ZVxan1Ts 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.metvet.eu/

Δείτε τους συνεργάτες που εμπλέκονται: https://www.metvet.eu/PARTNERS/

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer