Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1474 / 2015, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου 2015, τίθενται νέα δεδομένα για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση σφαγίων.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004, που καθορίζει τους κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης, προβλέπει ότι για την εξάλειψη της επιφανειακής μόλυνσης από προϊόντα ζωικής προέλευσης οι υπεύθυνοι των συναφών επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνουν αποκλειστικά χρήση πόσιμου νερού, δηλαδή νερού που πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας 98/83/ΕΚ για την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός και αν κάποια άλλη ουσία έχει εγκριθεί για παρόμοια χρήση, σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

Ωστόσο, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ενέκρινε επιστημονική γνώμη (EFSA Journal 2010;8(9):1827) σχετική με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης ζεστού ανακυκλωμένου νερού ως απολυμαντικής τεχνικής για τα σφάγια κρέατος. Συγκεκριμένα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ζεστό ανακυκλωμένο νερό είναι εξίσου αποτελεσματικό με το ζεστό πόσιμο νερό, ως προς τη μείωση της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης των σφαγίων. Όσον αφορά δε κινδύνους που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη χρήση του, αυτοί είναι οι μικροβιολογικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με ορισμένους ανθεκτικούς στη θερμότητα σπόρους βακτηριδίων όπως τους σπόρους του Clostridium perfringens.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την EFSA οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν όταν:

το ζεστό ανακυκλωμένο νερό υπόκειται σε ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης ανά χρονική διάρκεια θέρμανσης, καθώς και
υπάρχει μια διαδικασία ανανέωσης η οποία εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους, όσον αφορά το πόσιμο νερό.
Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1474 / 2015, η χρήση του ζεστού ανακυκλωμένου νερού για την εξάλειψη της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης από τα σφάγια, προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σχέση με το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η EFSA ταυτόχρονα τονίζει ότι, η χρήση του ζεστού ανακυκλωμένου νερού θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σύστημα HACCP και κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστά τις ορθές πρακτικές υγιεινής της σφαγής καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες, ούτε να θεωρείται ως εναλλακτική της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών.

Τέλος, οι όροι χρήσης του ζεστού ανακυκλωμένου νερού για την εξάλειψη της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης από τα σφάγια, καθώς και τα ελάχιστα κριτήρια HACCP και οι παράμετροι ελέγχου, περιγράφονται στο παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού (ΕΕ) 1474 / 2015.

(Εισηγητής: Νίκος Γκιώνης)