Η TÜV AUSTRIA HELLAS συνεπής στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση που παρέχει προς τους πελάτες της και την αγορά συνολικότερα, σας ενημερώνει πως ανακοινώθηκε από την IAF (International Accreditation Forum) και το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) το χρονοδιάγραμμα μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 13485:2016 για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΙΤΠ).

Η μεταβατική περίοδος για την πιστοποίηση με το νέο πρότυπο είναι 3 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής του (31/03/2019). Μετά την 31η Μαρτίου 2018 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016. Μετά τις 31-3-2019 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 δεν θα είναι σε ισχύ.

Τα κυριότερα σημεία βελτίωσης της νέας έκδοσης, βάσει του οργανισμού ISO είναι:

  • η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στη διαχείριση κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων βασισμένων στην επικινδυνότητα των διαδικασιών, που δεν αφορούν στην υλοποίηση του προϊόντος. Το πρότυπο εστιάζει στους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και την απόδοση των ΙΤΠ και τη συμμόρφωσή τους με κανονιστικές απαιτήσεις.
  • ζητείται από τους οργανισμούς αυστηρότερος έλεγχος στις περιπτώσεις εξωτερικών αναθέσεων διεργασιών, θέτοντας σε εφαρμογή έγγραφες συμφωνίες για την αξιολόγηση των προμηθευτών τους και πάλι βάσει της επικινδυνότητας
  • ανταποκρίνεται στις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις για τους οργανισμούς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των ΙΤΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ακολουθείται η δομή του Annex SL, όπως στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO9001:2015 και ISO14001:2015.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer