Το νέο TLA μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά εντός της Βάσης Πιστοποίησης FSC. Επίσης, ενημερώνει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων (όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ενισχύει την ακεραιότητα του συστήματος FSC, για παράδειγμα, επιτρέπει συγκεκριμένες δυνατότητες διακοπής, αναστολής ή/και κυρώσεων σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

Το νέο TLA είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση ή ανανεώνουν την πιστοποίηση (Single). Η πιστοποίηση θα χορηγηθεί μόνο με την υπογραφή του νέου TLA.

Για πρόσβαση στη Βάση πιστοποίησης FSC, οι κάτοχοι πιστοποιητικών θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν ένα προφίλ στο FSC Connect. Το νέο TLA θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο για ηλεκτρονική υπογραφή μέσω DocuSign®.

Το TLA είναι ένα νομικό έγγραφο που διέπει τη σχέση μεταξύ της FSC και του κατόχου του πιστοποιητικού και παρέχει το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων FSC, τόσο για την επισήμανση του προϊόντος όσο και για την διαφημιστική χρήση. Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση των εμπορικών σημάτων FSC από τους κατόχους πιστοποιητικών ορίζονται στο FSC-STD-50-001.