Οι επιχειρήσεις της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και χρήσης Υλικών Συσκευασίας για τρόφιμα έχουν στη διάθεσή τους, από το Μάιο του 2015, την πρώτη έκδοση του Οδηγού Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Ο εν λόγω Οδηγός συμπληρώνει τους ήδη εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2023/2006, 10/2011, 1935/2004 καθώς και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα και όπως οι λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες, δεν αποτελεί νομοθετική απαίτηση αλλά μια σημαντική βάση για την εγκαθίδρυση και τήρηση ενός θεμελιώδους συστήματος διαχείρισης ποιότητας από κάθε σχετική επιχείρηση.

Το εν λόγω έγγραφο χωρίζεται σε έξι κύριες ενότητες (υπο-οδηγούς), μία για κάθε κατηγορία υλικών συσκευασίας και συγκεκριμένα για:

  • Γυαλί (ύαλος),
  • Εύκαμπτες πλαστικές συσκευασίες,
  • Χαρτί και χαρτόνι,
  • Μελάνια (εκτυπωτικές μελάνες),
  • Αυτοκόλλητες ετικέτες σε επαφή με τα τρόφιμα,
  • Συσκευασίες και αντικείμενα από λευκοσίδηρο / TFS.

Σε κάθε ενότητα περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της τεχνολογίας της κάθε κατηγορίας υλικών, οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για αυτά, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων ορθής πρακτικής για την παραγωγή τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την κείμενη Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Α΄ ύλες για την παρασκευή των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος και την προβλεπόμενη χρήση τους σε σχέση με το είδος του τροφίμου στο οποίο απευθύνονται. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας υλικών συσκευασίας τροφίμων (πχ. χαρτί, πλαστικό, αυτοκόλλητες ετικέτες κλπ.), ώστε να γίνεται κατάλληλη επιλογή τους, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και ιδιότητες του τροφίμου στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Ο Οδηγός εστιάζει τόσο στη μορφή όσο και στα στοιχεία της Δήλωσης Συμμόρφωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύει όλα τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ακόμη και για τις κατηγορίες αυτών για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικά νομοθετικά όρια (Κοινοτικά ή Εθνικά), με απώτερο στόχο την ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή.

Μέσω του εν λόγω Οδηγού, οι επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν, επίσης, να έχουν πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση κατά την επιλογή των υλικών συσκευασίας για τα προϊόντα τους, ώστε να μπορούν να τεκμηριώνονται οι σχετικές απαιτήσεις πιστοποίησης, οι οποίες αποτελούν κύρια σημεία των επιθεωρήσεων των φορέων πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Παραγωγής Τροφίμων, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα π.χ. ISO 22000:2005 / HACCP, FSSC22000, BRC, IFS κλπ.

Δείτε αναλυτικότερα τον Οδηγό Ε.Φ.Ε.Τ. εδώ.

(Εισηγητής : Ι. Γ. Κακός)