Από το IFS δημοσιεύτηκε ένα νέο πρωτόκολλο για αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, το ‘IFS Food Αudit protocol for unannounced audits’. Το πρωτόκολλο αυτό προορίζεται μόνο για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τη διενέργεια απροειδοποίητης επιθεώρησης από τον Φορέα Ελέγχου, στα πλαίσια της πιστοποίησής τους με το IFS Food. Αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της τρέχουσας έκδοσης του προτύπου IFS Food 6 (Απρίλιος 2014).

Δημιουργήθηκε από το IFS στα πλαίσια της εναρμόνισης του προτύπου με τη νέα έκδοση της κατευθυντήριας οδηγίας ‘Guidance Document, version 7’ του GFSI (Global Food Safety Initiative),σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται η ανάπτυξη και ύπαρξη ενός εργαλείου για απροειδοποίητες επιθεωρήσεις στα σχήματα πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων.

Με το νέο πρωτόκολλο ‘IFS Food Αudit protocol for unannounced audits’ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιθεωρηθούν σύμφωνα με μία από τις παρακάτω επιλογές:

  1. “announced audit”, δηλαδή προγραμματισμένη επιθεώρηση η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας έκδοσης του προτύπου IFS Food 6 και της οποίας η ημερομηνία διεξαγωγής συμφωνείται μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης και της επιχείρησης.
  2. “unannounced audit”, δηλαδή αιφνιδιαστική επιθεώρηση κατά την οποία η επιχείρηση επιθεωρείται από τον Φορέα Πιστοποίησης σε ημερομηνία που δεν ανακοινώνεται, αλλά είναι εντός του χρονικού παραθύρου (-16 εβδομάδες, + 2 εβδομάδες) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της επιθεώρησης.
    Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας έκδοσης του προτύπου IFS Food 6, με ελάχιστες τροποποιήσεις. Θα έχουν δε, εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τον φορέα πιστοποίησης με ποια από τις δύο επιλογές announced ή unannounced audit επιθυμούν να επιθεωρηθούν. Για να εγγραφεί μία επιχείρηση στην επιλογή unannounced audit θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στον οργανισμό πιστοποίησης το αργότερο πριν από την έναρξη του χρονικού παραθύρου επιθεώρησης, ενώ έχει τη δυνατότητα να δηλώσει και 10 ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν δύναται να δεχθεί σχετική επιθεώρηση.

Μπορείτε να δείτε IFS Food audit protocol για τις απροειδοποίητες επιθεωρήσεις εδώ.

Σημείωση:

Από 1η Οκτωβρίου 2016 θα σταματήσουν οι εγγραφές για τις επιθεωρήσεις IFS unannounced Food Checks (το ισχύον καθεστώς για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους ). Οι επιθεωρήσεις για τις IFS unannounced Food Checks και για εγγραφές που θα σταλούν στο IFS μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα του κύκλου πιστοποίησης της εταιρείας, εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει να ακυρώσει την εγγραφή για IFS unannounced Food Checks και να πραγματοποιήσει unannounced regular IFS audit. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει άμεσα ένα e-mail για την ακύρωση στα γραφεία του IFS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foodcheck@ifs-certification.com και σε κοινοποίηση του φορέα πιστοποίησης.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer