Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι μια ετήσια διεθνής εκστρατεία για την προώθηση της ασφαλούς, υγιούς και αξιοπρεπούς εργασίας. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και εορτάζεται στις 28 Απριλίου κάθε έτους από το 2003. Η φετινή ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία έχει θέμα «Συμμετοχή στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία»

Κουλτούρα εργασιακής ασφάλειας και υγείας είναι εκείνη κατά την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων, και όπου, η υψηλότερη προτεραιότητα δίδεται στην αρχή της πρόληψης.

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού, η εφαρμογή του οποίου στοχεύει στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους εργασίας. Παράλληλα όμως, όλες οι υπηρεσίες ελέγχου βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών σε πάσης φύσης ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα έργου, σε ανελκυστήρες και εξοπλισμό υπό πίεση, σε μέτρηση και έλεγχο άλλων επιβλαβών παραγόντων στους χώρους εργασίας, συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με λιγότερους και κυρίως ταυτοποιημένους κινδύνους, και άρα, επιδρούν αποφασιστικά στη βασική αρχή της πρόληψης και της δημιουργίας ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης και όλη η γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας πρόληψης από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους εργασίας.