Τα πρότυπα, η διαπίστευση και η αξιολόγηση συμμόρφωσης αποτελούν εργαλεία της αγοράς που μπορούν να αξιοποιηθούν από όσους αναπτύσσουν κυβερνητική πολιτική στο δημόσιο τομέα, ώστε να αποδίδονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή κανονιστικών απαιτήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της απάτης, την ισοτιμία της αγοράς και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς το Κράτος. Σε κάθε περίπτωση, η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τον αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη των Επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα για τον έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης των Οργανισμών με τα κριτήρια επιθεώρησης.

Φυλλάδιο: WAD 2016 Brochure – web version

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4bbuKr3lweQ