«Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4342/2015Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ) υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο µε ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 11 του Ν.4342/2015, οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (ISO 14001, ISO 50001), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 10 του νόμου να δεχτούν ενεργειακό έλεγχο από ελεγκτές του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ.

Ο παραπάνω Νόμος εξειδικεύτηκε μέσω της ΚΥΑ 178679 (ΦΕΚ 2337B/10.7.2017), η οποία προβλέπει ότι οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίζουν, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ, ήτοι ως τις 10/7/2018, στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ, Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου (από Ενεργειακό Ελεγκτή) ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής (π.χ. πιστοποιητικό ISO 50001 από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης) ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. πιστοποιητικό ISO 14001 από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης). Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καταχωρίζεται η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων.

Μεγαλύτερη αξιοπιστία αποκτά η εν λόγω πιστοποίηση όταν προέρχεται από έναν διαπιστευμένο, διεθνούς φήμης οργανισμό με κύρος, τεχνογνωσία και εμπειρία, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS. Η TÜV AUSTRIA HELLAS αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του Προτύπου ISO 50001 ή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του Προτύπου ISO 14001, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τον αντίστοιχο ενεργειακό έλεγχο, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της προαναφερθείσας νομοθεσίας. Επίσης, μέσω της TÜV AUSTRIA ACADEMY παρέχει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για το πρότυπο ISO 50001 όσο και για το πρότυπο ISO 14001. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των σεμιναρίων περιλαμβάνονται και σεμινάρια επιθεωρητών IRCA/CQI approved και για τα δύο πρότυπα, ενώ για το ISO 50001 ήδη έχουν διοργανωθεί και σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2169007410 ή στείλτε το ερώτημά σας στο: ioannis.gkotsis@tuv.at ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις ενεργειακών ελέγχων για τις υπόχρεες επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. ακολούθως:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR

Περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.tuvaustriahellas.gr ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων της TÜV AUSTRIA HELLAS, κος Νικόλαος Σηφάκης (τηλ. 210 5220920, εσωτ. 127, κινητό: 6944052507, nikolaos.sifakis@tuv.at ).»

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer