Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 για την ασφάλεια συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 εξασφαλίζει την επάρκεια στις διαδικασίες και στα μέτρα ελέγχου σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών, αποδεικνύοντας την οργανωτική και τεχνολογική υποδομή που διαθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. για τη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.

Η πιστοποίηση αυτή προσφέρει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναδεικνύει το γεγονός ότι η ασφάλεια στη διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την υλοποίηση αναγνωρισμένων προτύπων ασφαλείας.