Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς να γίνεται καταμερισμός των ποσών ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται συνολικά, σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000,00) ευρώ.
Στην παρούσα πρόσκληση υπάρχει διαχωρισμός στις δράσεις για τις επιλέξιμες αροτραίες
καλλιέργειες και για τις μόνιμες καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων των κηπευτικών και των
αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Γεωργία.