Η βιολογική κτηνοτροφία είναι μια μορφή εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση των βοσκότοπων, εφαρμόζει πρακτικές που προάγουν την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος οδηγώντας στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας απαλλαγμένων από χημικές ουσίες.
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 που αντικατέστησε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 στα εκτρεφόμενα είδη περιλαμβάνονται τα βοοειδή (περιλαμβανομένων των ειδών bubalus & bison), τα ιπποειδή, τα προβατοειδή, τα αιγοειδή, τα πουλερικά, οι μέλισσες, τα ελαφοειδή και τα κουνέλια.
Η ένταξη στις βιολογικές μεθόδους εκτροφής επιδοτείται μέσω του Μέτρου 11 – “Βιολογική Γεωργία ” από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με στόχο την προσφορά δημόσιων αγαθών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Όσο αφορά την ζωική παραγωγή ενισχύεται η βιολογική αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια με τη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 490.000.000 € ενώ για τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή αντιστοιχούν 130.000.000 € που θα κατανεμηθούν σε 2 δράσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer