Για πρώτη φορά η μελισσοκομία αφορά επιλέξιμη δαπάνη, όπως αποτυπώνεται στο Μέτρο 11
«Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς να γίνεται καταμερισμός των ποσών ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται συνολικά, σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000,00) ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Μελισσοκομία.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer