Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει – στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 – στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων (“TheFSM”= The Food SafetyMarket), για τον έλεγχο και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ως επικεφαλής για το TÜV AUSTRIA Group στο έργο αυτό και με τη συμμετοχή των επιλεγμένων θυγατρικών του Ομίλου TÜV AUSTRIA Romania (Ρουμανία) και TÜV AUSTRIA Cert (Αυστρία) θα πραγματοποιήσει εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει χώρα η πιστοποίηση τροφίμων στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα βελτιωθεί ο διαμοιρασμός των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην έκδοση των πιστοποιητικών – σε πραγματικό χρόνο – και θα ενισχυθεί η ψηφιοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης, μειώνοντας το χρόνο λήψης αποφάσεων, ώστε να εντοπίζονται και να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα κρίσιμα σημεία αρκετά νωρίς.

Η αγορά πιστοποίησης τροφίμων (που αναμένεται να ανέλθει σε 11,45 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023) είναι μια κάθετη και πολυδιάστατη διαδικασία που έχει την κοινή ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μοιράζονται τα δεδομένα για την ασφάλεια των τροφίμων με σαφώς καθορισμένους κι αυτοματοποιημένους τρόπους, καθώς κι ελεγχόμενους μηχανισμούς που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.