Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 8 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, εκπαιδευτικό κέντρο της TÜV AUSTRIA ACADEMY (Λ. Μεσογείων 429, Αγ. Παρασκευή).

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε στο 210-5220920 ή αποστείλετε e-mail στο training@tuvaustriahellas.gr ή εναλλακτικά συμπληρώστε τη Δήλωση Συμμετοχής εδώ.

Παρέχεται έκπτωση 20%. Για δύο συμμετοχές παρέχεται έκπτωση 50% στη δεύτερη συμμετοχή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για επικεφαλής επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2011. Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εµπλέκεται στο Σύστηµα Εµπορίας Ρύπων, σε Υπεύθυνους Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, Υπεύθυνους Συντήρησης & ∆ιαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, συµβούλους ανάπτυξης Σ∆Ε, αλλά και Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Σ∆Π.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νοµοθεσία, οι αρχές και ο σκοπός ενός Σ∆Ε βάσει του ISO 50001, η σχέση του ISO 50001 µε το ISO14001 και άλλα σχετικά πρότυπα, οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασµό του Σ∆Ε, οι σκοποί, οι ευκαιρίες και τα προγράµµατα βελτίωσης, ο έλεγχος λειτουργίας, η µέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραµέτρων, ο απαιτούµενος µετρητικός εξοπλισµός & τα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης. Το πρόγραµµα, καλύπτει µεταξύ άλλων τις βασικές αρχές της νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και την εκπαίδευση των συµµετεχόντων στο σχεδιασµό και υλοποίηση επιθεωρήσεων Σ∆Ε και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους, ενώ λαµβάνουν χώρα case studies για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε σχετικούς βιοµηχανικούς κλάδους.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Auditor / Lead Auditor µε πιστοποίηση TÜV ACADEMY. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.