Η διαχείριση της ενέργειας είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται όλο και πιο έντονα στην ημερήσια διάταξη πολλών οργανισμών. Η συστηματική και διαφανής διαχείριση των ενεργειακών ροών μιας επιχείρησης αποτελεί τη βάση για σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ, υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4342/2015 (9/11/2015) και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου. Η Νομοθεσία αυτή είναι αποτέλεσμα της εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο και ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάγκης αντιμετώπισης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αυξημένης εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας, του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής κρίσης.

Η μετάβαση σε μια ενεργειακώς αποδοτικότερη οικονομία προωθεί την εξάπλωση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Η νομοθετική αυτή εναρμόνιση στο Εθνικό Δίκαιο έρχεται να εγκαθιδρύσει καθυστερημένα τις απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση διευθετήσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς η καταληκτική προθεσμία για την πλήρη εναρμόνιση από τα Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων) ήταν στις 5 Δεκεμβρίου 2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης ενέργειας ως εναλλακτική λύση

Λόγω της καθυστερημένης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ στην χώρα, αναμένεται «συμφόρηση» στην υλοποίηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων, λόγω της καθυστερημένης εγκαθίδρυσης των μηχανισμών διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων (π.χ. Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών). Επιπλέον, η προσέγγιση της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης ανά 4 έτη, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κόστος στις εμπίπτουσες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα καλούνται να υλοποιούν άμεσα της υποδείξεις των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως αυτές θα καταγράφονται στις εκθέσεις τους.

Ευτυχώς, ο νομοθέτης προσφέρει στις εμπίπτουσες επιχειρήσεις μία εναλλακτική λύση: Οι εμπίπτουσες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 50001 ή ISO 14001 / EMAS κατάλληλα προσαρμοσμένο στα ενεργειακά θέματα), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για έλεγχο από ενεργειακούς επιθεωρητές, υπό τον όρο ότι το εν λόγω Σύστημα Διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου.

Έτσι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο Σύστημα Διαχείρισης για να αντικαταστήσουν τακτικούς ελέγχους από την Πολιτεία. Αυτό το είδος της επένδυσης θέτει τα θεμέλια για τη βιώσιμη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πληρώνει από μόνη της μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ η ανά 4 έτη ενεργειακή επιθεώρηση είναι μια μη συστηματική και ίσως «ακριβή» λύση για την τρέχουσα κατάσταση (αν δε συνοδεύεται από συστηματική διαχείριση), ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας επιτρέπει τη συνεχή βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, αποσβένει πολύ γρήγορα τις όποιες δαπάνες και επενδύσεις και βοηθάει προς την κατεύθυνση της αποφυγής άσκοπης σπατάλης.

Στα πλαίσια αυτά, το Πρότυπο ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο της επιχείρησης, καθώς προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών. Η δομή του είναι παρόμοια με αυτήν άλλων αντίστοιχων προτύπων, όπως το ISO 14001, κάτι που διευκολύνει στην ενσωμάτωσή του σε ήδη εφαρμοζόμενα από την επιχείρηση αντίστοιχα συστήματα.

Ένα σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες οι κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • τη Συστηματική Διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων και την αποφυγή αδικαιολόγητης σπατάλης,
 • την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2,
 • τη μείωση κόστους της ενέργειας,
 • τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίας 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση,
 • τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό και τρίτους,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος Οργανισμός για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, διαθέτοντας ομάδα έμπειρων και πιστοποιημένων επιθεωρητών, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής διαχείρισης και την παροχή διαπιστευμένου πιστοποιητικού διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας, που θα αποδεικνύει σε τρίτους τη δέσμευση της επιχείρησης για την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση και για την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: κος Νικόλαος Σηφάκης, τηλ. 210-5220920, εσωτερικό: 127, e-mail: nikolaos.sifakis@tuvaustriahellas.gr.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer