Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Σύντομη περιγραφή

η TUV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης και συγκολλητών.

Επιπλέον, η TUV AUSTRIA HELLAS υλοποιεί ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια που αφορούν στην τεχνολογία συγκολλήσεων.

Αναλυτική περιγραφή

Πιστοποίηση Διαδικασιών Συγκόλλησης και Συγκολλητών
Με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας κατασκευών, εργασιών και εργαζομένων, η TUV AUSTRIA HELLAS πιστοποιεί διαδικασίες συγκόλλησης και συγκολλητές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συγκεκριμένα:

Διαδικασίες Συγκόλλησης

 • ENISO 15614-1,2,3,4,5,6,7,8:2017
 • ASME section IX
 • API 1104

Συηκολλητές

 • ENSIO 9606-1/2:2017
 • ASME section IX
 • API 1104

Σεμινάρια

Η TUV AUSTRIA HELLAS πραγματοποιεί ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε αντικείμενα σχετικά με τις συγκολλήσεις (π.χ. τεχνολογία συγκολλήσεων, σχεδιασμός και συμβολισμός συγκολλήσεων), αλλά και σε αντικείμενα που σχετίζονται με συγκολλητές και μη, κατασκευές (ανάλυση και πρόληψη αστοχιών, πρόληψη και προστασία από διάβρωση).

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε εταιρείες κατασκευής μεταλλικών κατασκευών και δεξαμενών, σε ιδιοκτήτες δεξαμενών (π.χ. Διυλιστήρια), σε ιδιοκτήτες/λειτουργούς μεταλλικών κτιρίων και μεταλλικών κατασκευών.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.110

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer