Όπως είχε προαναγγελθεί, στις 7 Ιανουάριου του 2015 δημοσιεύτηκε η έκδοση 7 του Προτύπου BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ.

Η έκδοση 7 αποτελεί εξέλιξη των προηγούμενων εκδόσεων, με συνεχιζόμενη έμφαση στη δέσμευση της διοίκησης, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HACCP και ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Ο στόχος είναι, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των κανόνων Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής στους χώρους παραγωγής, καθώς και αυξημένη προσοχή σε τομείς που παραδοσιακά οδηγούν σε ανακλήσεις προϊόντων (π.χ. στην επισήμανση και συσκευασία).

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες αλλαγές στις απαιτήσεις του προτύπου, αφορούν σε:

  • Τεκμηριωμένη αξιολόγηση τρωτότητας (documented vulnerability assessment) στις εισερχόμενες πρώτες ύλες με στόχο την πρόληψη της νοθείας και δολιότητας και θέσπιση διαδικασιών και δοκιμών για την ελαχιστοποίηση της απάτης στα τρόφιμα.
  • Ένταξη νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη γνησιότητα του προϊόντος, τους ισχυρισμούς και την αλυσίδα επιτήρησης (product authenticity, claims and chain of custody).
  • Αυξημένες απαιτήσεις ως προς τα κριτήρια αποδοχής και ελέγχου προμηθευτών οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και για τον αρχικό παραγωγό για προϊόντα που αγοράζονται από εμπόρους και μεσάζοντες. Έμποροι και μεσάζοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον τελευταίο παραγωγό του κάθε προϊόντος που εμπορεύονται.
  • Επαλήθευση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών.
  • Νέες απαιτήσεις για την επισήμανση και συσκευασία, δίνοντας έμφαση στην έγκριση της επισήμανσης, τη σωστή εκτύπωση της ετικέτας και στους ελέγχους κατά τις εναλλαγές προϊόντων στην παραγωγή.
  • Ένταξη απαιτήσεων σε περιοχές υψηλής φροντίδας (high care), για προϊόντα διατηρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (πχ παραγωγή σκόνης γάλακτος από νωπό γάλα).

Παράλληλα, αλλαγή θα υπάρχει και στη διαβάθμιση της βαθμολογίας, όπου ανάλογα με των αριθμό των μη συμμορφώσεων, το πιστοποιητικό BRC θα μπορεί να εκδίδεται πλέον με βαθμολογία AA, A, B, C ή D. Η ανώτατη βαθμολογία ΑΑ επιτυγχάνεται όταν υπάρχουν 0-5 Δευτερεύουσες (minor) Μη Συμμορφώσεις.

Η έκδοση 7 του προτύπου επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση στην επιθεώρηση επιπλέον εθελοντικών ενοτήτων (Additional voluntary modules) σε συγκεκριμένα πεδία, όπως για παράδειγμα για τα εμπορευόμενα προϊόντα, για την άμυνα των τροφίμων (food defense) ή για την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody).

Εισάγεται τέλος το BRC Global Markets program (αποτελεί αναθεώρηση Enrolment) σύμφωνα με το οποίο δίδεται η ευκαιρία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, να επιθεωρηθούν βάσει ειδικών απαιτήσεων που ανήκουν στο βασικό ή ενδιάμεσο επίπεδο αντίστοιχα.

Η πιστοποίηση με την έκδοση 7 του προτύπου θα αρχίσει από 1η Ιουλίου 2015, ενώ όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν τις 7 Ιουλίου 2015 θα είναι σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στο πιστοποιητικό.

Το πρότυπο είναι διαθέσιμο και δωρεάν σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα www.brcglobalstandards.com

(Εισηγητής: Εύη Κολίτσα)