Το πρότυπο ISO 14001 πλέον βρίσκεται στην 3η του αναθεώρηση, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές, τόσο στη δομή, όσο και στο περιεχόμενο του προτύπου. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

 • Αυξημένη σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του, αλλά και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην ηγεσία
 • Ενθάρρυνση για λήψη προληπτικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
 • Απαίτηση για προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις απειλές και τις ευκαιρίες
 • Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής, όταν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές
 • Καθιέρωση μιας στρατηγικής για την επικοινωνία.

Η μεταβατική περίοδος για την πιστοποίηση με το νέο πρότυπο είναι 3 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής του (15-9-2015). 18 μήνες μετά την έκδοση του προτύπου (15-3-2017) όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Μετά τις 15-9-2018 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 δεν θα είναι σε ισχύ.

NEA EKDOSI ISO 14001:2015

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer