Στις 9 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμός ΦΕΚ: Β’ 2457), η απόφαση 106/2016 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) για την “Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

Η εν ισχύ πλέον απόφαση, λεπτομέρειες της οποίας παρατίθενται στο παρόν άρθρο, ορίζει ως χρονικό διάστημα προσαρμογής των γαλακτοβιομηχανιών που παράγουν γιαούρτι, τους 12 μήνες και ως εκ τούτου, προβλέπει την υποχρεωτική συμμόρφωση των προϊόντων τους από τις 08/08/2017.

Επιπλέον, σε αυτή διευκρινίζεται ότι για τα προϊόντα γιαούρτης τα οποία είχαν παρασκευαστεί και επισημανθεί πριν την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, θα επιτραπεί η εμπορία τους, βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος, μέχρις εξαντλήσεων των αποθεμάτων τους.

Οι σημαντικότερες αλλαγές, τις οποίες επιφέρει το αναθεωρημένο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, παρουσιάζονται εδώ.

(Εισηγητής: Ιωάννης Κακός)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer