Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 τέθηκε σε εφαρμογή ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1500 ο οποίος ορίζει ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και καταργεί την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1423 που είχε κοινοποιηθεί στις 21.08.2015

Η Ελλάδα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση απαγορεύει την αποστολή των ακόλουθων εμπορευμάτων από τη ζώνη επιβολής περιορισμών προς άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και προς άλλα κράτη μέλη και προς τρίτες χώρες:

  • ζώντα βοοειδή και αιχμάλωτα άγρια μηρυκαστικά·
  • σπέρμα, ωάρια και έμβρυα βοοειδών.

Επιπλέον η Ελλάδα απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, εκτός της ζώνης επιβολής περιορισμών, των ακόλουθων εμπορευμάτων που παράγονται από βοοειδή και από άγρια μηρυκαστικά που εκτρέφονται ή αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού στη ζώνη επιβολής περιορισμών

  • νωπό κρέας και παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα κρέατος που προέρχονται από αυτό το νωπό κρέας·
  • πρωτόγαλα, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα βοοειδών·
  • νωπές δορές και δέρματα βοοειδών και άγριων μηρυκαστικών, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο
  • μη επεξεργασμένα ζωικά υποπροϊόντα από βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, εκτός αν προορίζονται και διοχετεύονται υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής για τελική διάθεση ή επεξεργασία σε εγκεκριμένη μονάδα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα, το σύνολο του εδάφους της περιφερειακής ενότητας Έβρου στην Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθεί ζώνη επιβολής περιορισμών)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1500 όμως δέχεται τις παρακάτω παρεκκλίσεις (κάτι που η απόφαση (ΕΕ) 2015/1423 δεν δεχόταν) αναφορικά με

  1. την απαγόρευση αποστολής ζώντων βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών για άμεση σφαγή και αποστολή νωπού κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος που προέρχονται από τα ζώα αυτά
  2. την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος βοοειδών και άγριων μηρυκαστικών καθώς και προϊόντων κρέατος που αποτελούνται από κρέας βοοειδών και άγριων μηρυκαστικών ή περιέχουν τέτοιο κρέας(Η Ελλάδα εξασφαλίζει δε, ότι το νωπό κρέας, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος επισημαίνονται με ειδικό σήμα καταλληλότητας ή σήμα αναγνώρισης, το οποίο δεν είναι ωοειδές)
  3. απαγόρευση αποστολής και διάθεσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νόσος δεν έχει σημασία για τη δημόσια υγεία, επειδή ο ιός της οζώδους δερματίτιδας δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Είναι σκόπιμο τέλος να αναφερθεί ότι η εκτελεστική αυτή απόφαση θα είναι σε ισχύ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.